Лингвофорум

Лингвоблоги => Личные блоги => Rashid Jawba => Topic started by: Rashid Jawba on May 30, 2014, 19:18

Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on May 30, 2014, 19:18
Салам алейкум !
К'ысхасын айтайым. Бу Гитче К'арачайчыла керти да гитчерек ангылай болурламы, ог'есе  керти да гитчерекдиле ? Мен алаг'а соьз  англаталмайма бир-бирде. Тынглсанг, адетге аладан кючлю да джок', ишге джетсе уа чуут харекет башланад.
Ог'есе мен телимеми ?
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on May 30, 2014, 20:24
Ау, кечгинлик.
Мен бусаг'ат келейим деб бир кесекке джолукк'анымда, ючкекенчи джашла кетиб тура елле, джук' айтмай. Джюрегим джарылд да, башындаг'ын джазыб бердим.
Айхай, бир кесекден эки шыша-зат алыб к'айтхан элле.
Охо, бу джолну к'ойяык' Гитчелени:-) .
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on November 9, 2014, 08:30
Ног'ай бийчени к'арачайча юретиб кюрешеме. Бог'анны англайды, соьлешгени уа...
Соьз ючюн, ол неме к'айдады деб сорсам, МАЙНАДЫ деб джуаблайд:-)
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on November 9, 2014, 08:32
О башыраг'ында джазг'аным саналмайд - эсириб тураем. Энди кетералмайма,..
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on November 14, 2014, 07:32
Сак'ла мени дер орнуна 'тохта мени' дейд :srch:
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on December 15, 2014, 03:21
Андаг'ылы бери дегенни маг'анасы к'алайд экен ? Андан бери дегенден не башхасы барды ?
К'айда - анда. К'айдаг'ысы - бир затны неда джанны тург'ан джери, с.ю., ''душманны к'айдаг'ысын табарг'а'' неда ''билирге''.
Алай эсе, душманны к'айдаг'ысын билиб, ол к'айдаг'ылы душманга /к'айда эсе да бир джерде тург'ан/ андаг'ылы аскерибизни ийейик, /ол джерде тург'ан/.
Олсаг'атда андаг'ылы бери дегенни маг'анасы - анда тург'ан замандан бери болурму ?
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on February 6, 2015, 19:55
EPITAPH. © Fripp.
Батча Зама ко'б болмай тынды, Аллах гюнахын к'урутсун. Не айтайым, джашауну сюйген джаш ед. Анга джетген хапарчы да танымайма. Суук' арак'ыны стаканга к'уюб, атыб, ызындын тузлу агурчачык'ны к'алай чайналг'анын айтса, ауз сууларын'ы келтиреед. 2 дж. мындан алда, бир терен ичиуге кетиб, эс джыйг'анында, баурун'а киргенк'уажым  деб, юсюнден алимле среле эдиле.
Аджалын сезгенлей, хариб, ичкенни да к'ойду, кесиб атханча, бауруму джардырайм деб да айланды /тыйыб кюрешеем мен да/, артда тюзеле кетди, хар к'абынын о'лчелей, хансдан аур ко'тюрмей /ол аны ишид/, хаман да бет джарык'лы.
Не билейим, джан'ы джылг'а ким эсе да к'оймай джюз грамм аттырг'ан болур, джаш да кесин тыялмай...кечгинлик, билмегеними айтмайым, эшитгеними уа хакк'а санамайма.
Джазыуду ол, Эамир, мен да хазырма. Тели башым а аллай саг'ыш этед: менми орнун'у алайым ? - Ог'ай, мен башхама. Лякин ол адамны джашауна сук'ланама.
Разы бол, тен'им.
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on February 6, 2015, 20:28
Лайпан Светаны Микоянда ол заманлада эшитмеген-танымаг'ан джок' эд. Кеси да к'арачай-абаза тума ед. Керти ушаг'ыулу тиширыу. Бою 182 см /мени тенгли/, ак'бет, шатен чач. Ол бары бошду, бир сеирлик ауазы баред, контралто дей болурламы ? Аны сеири да, ауазы бла ойнамаед, ол кеси ойнай эди, эткен нюзюрюне ко'ре.
Тиширыу но'гер не болг'анын англай эсегиз, мени аны аллай болурун кесим излегенем. Асыры сеир зат еди,.
Егечи о'лгенлей, башын ичкиге атты да... ненча кере  бардым мен Маскуаны бир к'ыйырдан бир к'ыйырг'а сени сау этер ючюн, сени джюз сомун' болмаг'анлы себебли... к'айдам, гарянкада джолну ол бир джанындан менге: Рашка, шышалыг'ын' бармыд ? деб к'ычырг'ан /к'атында адам бар-джок' деб чырт башын аурутмаед.../мен да таб тюлме бюгюн/...иги атыб, мен да амалсыздан тартыб, алай бир со'лешген: мен бу ичкичилени ко'рюб болмайма, к'алай аг'ач адамлалла деб айтхан...
...ма аллай бир ичкичи союб атты харибни, иче келиб.
Чыртданда башын тас этмей, айтхан со'зюн англата билген , аллай эд
Ажымлы о'лелле джууг'ум да, но'гер-тенгим да.
Title: Тауча
Post by: Borovik on February 6, 2015, 20:45
Рашид, бул сизни шахси кюндёлюк дефтерингизми? Башхала жазса боламы?
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on February 6, 2015, 20:58
Бола. Тауча ;up:
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on February 6, 2015, 21:44
К'айсы бирин айтайым ? Ко'блени эсге тюшюреме. Джуук'ланы к'ояйык'.
Ма, Лий Солтик. Чыгыр - ног'ай тума, бизнича уа - суу уста. 4 тилде со'лешеед. Бир джол иордан чыгырланы аузларын алай джабтырг'ан ед, джылаб к'ойдула да, аллах бирд. Аны ючюн саг'ынмайма мен аны, чыгыр - чыгыред. Бир сеир зат , аджал деген барды.
Сабий саг'атында ол к'аядан кетгенед, Микоян башында. Эн' азында, 5-7 к'атлы /мертебели/ юйню мийиклиги бар эд, андан арысы да чаулла. Учуб келиб, джабышмак' терекни бутак'ларына илиниб, джарсымай к'алг'ан эд.
Уллурак' заманында трансформаторг'а тютюнлерин излей к'олун узатханында, ток уруб, кесин да бир-эки метрге учуруб, одтанларын кюйдюргенинде, даг'ыда сау к'алг'анд.
Ак'ыл-балык' заманында киллер к'аум бланы то'ртюсюн ак-дан уруб джаттырг'анында, /ко'кюрегимден хауа бла к'ан чыг'а эд дейед/, ючюсюне контрол атыу этиб, муну ашыкк'андан урмай к'ойг'анла.
Юч о'люмюнден к'утулуб, Солтик да ажымлы о'лдю, сен сорма - мен атмайым.
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on February 6, 2015, 21:48
Ма аллай аллах сюйюб джаратхан инсанланы мен к'ормейме бюгюн. Сора эсе ?
Мен да к'олайладан тюлме, аман адамма, джашырмай айтайым.
Айхай, нетгин...
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on April 11, 2015, 07:18
Дагъыда башым джеталмагъан бир зат бард.
Бир къаумла "баргъанымда" деб сёлешелле, бирсилери уа "баргъанемде" дейле. Энди тюз айтыу биринчиди, анга сёз джокъ, сора бу "салгъанемде", "къойгъаненде" деген къайданды ?
Былайыракъ болурму: ургъан эдим > ургъанем > ургъанемде ?
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on September 15, 2015, 11:21
<a href="https://www.youtube.com/watch?v=eNLxRv3fWg8" target="_blank">https://www.youtube.com/watch?v=eNLxRv3fWg8</a>
Ариу 20 ё. къарачай тил. Фахмулу Шахар, Алийланы джашы. Кючлю артистле.
Бу "аман къачха баргъын" дегенни магъанасы не болур ?
Таукълагъа айтылад :green:
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on September 26, 2015, 20:33
Бир кюн бир джазарма мен да джырымы
Бир кюн бир ачарма мен да сырымы.

Керек тюлдю чабаккъа джюзерге терен
Керек тюлдю адамгъа  сокъмакъсыз сюрген
Title: Тауча
Post by: TawLan on November 20, 2015, 00:17
Дагъыда башым джеталмагъан бир зат бард.
Бир къаумла "баргъанымда" деб сёлешелле, бирсилери уа "баргъанемде" дейле. Энди тюз айтыу биринчиди, анга сёз джокъ, сора бу "салгъанемде", "къойгъаненде" деген къайданды ?
Былайыракъ болурму: ургъан эдим > ургъанем > ургъанемде ?
Баргъанэтгенимде
Title: Тауча
Post by: TawLan on November 20, 2015, 00:25
Ак'ыл-балык' заманында киллер к'аум бланы то'ртюсюн ак-дан уруб джаттырг'анында, /ко'кюрегимден хауа бла к'ан чыг'а эд дейед/, ючюсюне контрол атыу этиб, муну ашыкк'андан урмай к'ойг'анла.
Юч о'люмюнден к'утулуб, Солтик да ажымлы о'лдю, сен сорма - мен атмайым.
Гитче Къарачайда "Чёрный" деб бир барды, атын унутханма, Сылпагъарладанды, 90-чы джыллада 13 окъ тийгенди бир кереге, бири - контрол, башына. Дагъыда биргесиндегинда машнагъа олтуртуб (анга 3 окъ тийгенди, контролсуз), больница кеси сюрюб баргъанд машнаны. Джангылмаесем алкъын сауду, 3 окъ тийгенауа ёлюб къалгъанед.
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on November 20, 2015, 00:34
Эшитгенме мен да ол хапарны.
Title: Тауча
Post by: TawLan on November 20, 2015, 00:48
Дагъыда бу бусагъатда сюргюн этиб айланган "сторожевскийлени" гуждарларына сегизмитда окъ тийгенди. Лифт ачылгъайнлай атыб башлагъанда мынга биреу, окъла тие тургъанлай юсюне чабыб джкъхан этгенд, джыгъыб герохну глушителин бюкгенд дейле. Сора чыгъыныб къачыб кетгенди ол. Буда ёрге туруб, квартирине кириб, звонить этиб адамына, эсин алай тас этгенд дейле. Аджал джетмесе адам кётюрелмезлиг зат джокъду.
Хапарлагъа кёре ол бу ёлтюргенд деген Черкасовну юйюнде бугъунуб тургъанд дейле джаралы заманында, кесине келгинчи.
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on November 20, 2015, 22:42
Мен англамагъан кёб зат бард, аланы ичинде ма бу: ёлтюрмек - джан сакълаудан тюл эсе, къан алыудан тюл эсе, - ачха ючюн, мал ючюн этиле эсе, ол адамлыкъкъа къаршчы затды. Сора, ол себебден, хайуанлыкъ этгенге - хайуангача.
Акъыл тёккенлигим тюл, керти да, англаялмайма -
Джанынг саулай чыгъа эсенг танга,
Андан сора не керекди санга ?
Хар кюн сайын тейри къудретден тоялсанг,
Андан иги дарман къайда джанга.
Алайракъ болурму ?
Title: Тауча
Post by: TawLan on November 21, 2015, 01:15
Мен англамагъан кёб зат бард, аланы ичинде ма бу: ёлтюрмек - джан сакълаудан тюл эсе, къан алыудан тюл эсе, - ачха ючюн, мал ючюн этиле эсе, ол адамлыкъкъа къаршчы затды. Сора, ол себебден, хайуанлыкъ этгенге - хайуангача.
Акъыл тёккенлигим тюл, керти да, англаялмайма -
Джанынг саулай чыгъа эсенг танга,
Андан сора не керекди санга ?
Хар кюн сайын тейри къудретден тоялсанг,
Андан иги дарман къайда джанга.
Алайракъ болурму ?
Анга сёзда джокъду. Алай а, ким джанын сакълагъанд, ким къан алгъанд, ким ачхачю этгенд, аны кёбюсюн кишида билмейд. Аны барсында билген Аллахды, аны амалтын "не суди....." деген затныда кесек эскерирге керекди.
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on November 21, 2015, 06:29
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=AVaaHlZC0dY
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on November 30, 2015, 07:42
Эшитгенме мен да ол хапарны.
Гоча деген тюлмед ол ?
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on April 16, 2016, 21:17
L-qa.
Men seni su'eem
Ku'tu' qozulay
End tishte ku'eme
Asha tatl1lay. 8-)
Title: Тауча
Post by: Rashid Jawba on April 17, 2016, 16:33
Тум к'арады к'озучук'
Керпеслениб ойнайды.

Экинчи кюн иеси
Тишликчик чайнайды.