Author Topic: [λ] ge-  (Read 17260 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline cetsalcoatle

 • Posts: 5536
 • Геометрия рулеzzz!
« Reply #50on: June 19, 2012, 13:22 »
Половина местных эсперантистов яро утверждала что э-о не логлан и исключительная логика ему не присуща, что ж, я пожалуй соглашусь..
так это так и есть. Эсперанто -  живой язык.

До этого далеко, Коатль неверно понимает даже не спорные вопросы живого языка, он не понимает вещей из 2-го урока учебника.
Я понимаю, но категорически с этим не согласен - большая разница :negozhe:
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

Offline maristo

 • Posts: 7766
 • Gender: Male
« Reply #51on: June 19, 2012, 13:23 »
-Flug- это основа ни глагольная, ни субстантивная
Flugo, как и мано уже обозначает крыло (инструмент) и добавление -il- делает чушь
А если для полёта используется реактивная тяга или воздушный шар, а?

Фертале-е-е-е-е-е-р!  ;D

Offtop
Это не для моих нервов. Вы же ни в зуб ногой.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

« Reply #52on: June 19, 2012, 13:25 »
Вот вам ПИВ.

Quote
*flug/i (ntr)
1 Sin movi en la aero per tiucelaj membroj, kiajn havas la birdoj k multaj insektoj: la birdo flugas en la ĉambro, en la ĉambron; la hirundo flugis trans la riveron; li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas; kiel aglo flugas al manĝotaĵoX; la anĝelo de la morto flugas super Baĥaraĥ!Z; (f) mia alte fluganta spiritoZ.
2 Sin movi en la aero per tiucelaj aranĝoj aŭ mekanismoj: kiam oni premis la seruron, la kofro povis flugiZ; la aerŝipo flugas super la landon, kie naskiĝis CortezZ; ili pensis, ke tio (la balono), kio tie flugas, estas ia nova birdo!Z; mi flugos morgaŭ al Londono (aviadile). ☞ sori, ŝvebi.
3 (pp io peza) Impete ĵetiĝi en la aeron: ĝuste la saman botelon ŝi iam vidis flugantan antaŭ ŝi k ŝia amiko, en la verda arbaroZ; ministo per forto de sia propra pulvo en la aeron flugosZ; la pordo debatiĝas k B., kiu subaŭskultadis post ĝi, flugas sur la scenejonZ; mi, diris la dua (pizo pafita de knabo), flugos rekte en la sunon!Z; sago flugas tra la aeroZ.
4 Iri tre rapide: svarmo da veturiloj flugis en diversaj direktojZ; mi kuros, flugos, rapidos!Z; ho malbenita rapideco flugi en kriman liton!Z; kudri per fluganta kudriloZ; (f) la vorto (telegrafe) flugas tra la landoj kun rapideco de fulmoZ; famo ne flugas, se kaŭzo ne estasZ; al li flugas mia kora dankoZ; punktoj flugas al li antaŭ la okulojZ; flugas krio ĝis la stelojZ.
flugo. Moviĝo de tio, kio flugas: koniĝas birdo laŭ flugo k homo laŭ agoZ; ĝi estis trafita en la flugo; (f) venka flugoZ. ➞ flughaveno, flugokampo, flugklubo.
fluga. Rilata al flugo: flugaj insektoj; fluge atingi monton.
*flugado. Daŭra moviĝo en la aero: homoj naskiĝas por sufero, kiel birdoj por flugadoX; la ombro de la cignoj akompanis ilian rapidan flugadonZ; la flugado estis senteble malpli rapida, ol ordinareZ.
flugaĵo. Ĉio fluganta: eniris en la arkeon […] ĉiuj flugaĵoj laŭ siaj specojX.
flugantaro. Granda aro da kune flugantaj birdoj.
flugema. Volonte fluganta: flugema kiel ventoZ (f: malkvietega).
flugeti
1 flugi per mallongaj batoj de la flugiloj: flugetanta papilioZ.
2 Moviĝi tien k reen laŭ la vento: li venis kun turbano k kun flugetanta beduena manteloZ. ☞ flirti.
3 Paŝi malpeze, kvazaŭ fluge: ŝia flugetanta iradoZ; virinoj, brilplene flugetante, simile al orskarabojZ. ☞ danci.
*flugilo
1 ♉ Organo de diversaj bestoj, kiun ili movas por sin porti en la aero, k kiu homologas ĉe birdoj al antaŭa membro, ĉe insektoj al haŭta elkreskaĵo: disfaldi, disetendiZ, disvolviZ, disvastigiZ la flugilojn; la cignoj malleviĝis k frapis per siaj grandaj flugilojZ; refaldi la flugilojn; ĝi difektis unu el siaj flugiloj per dornarbetaĵoZ; (analoge) serafoj staris […], ĉiu havis po ses flugilojX.
2 Tiu organo rigardata kiel simbolo de rapideco: la timo havigis al li flugilojnZ; ŝi ekkuris, kvazaŭ ŝi havus flugilojn ĉe la brakojZ; li portiĝis sur la flugiloj de la ventoX; per flugiloj de facila ventoZ; liaj flugiloj paraliziĝisZ.
3 Tiu organo, rigardata kiel simbolo de ŝirmo: kiom ofte mi volis kolekti viajn infanojn, kiel kokino kolektas sian idaron sub la flugilojn!N; per la ombro de viaj flugiloj kaŝu min!X; unuj el ni ŝirmitaj de la flugiloj de la dio de amo, trairas la tutan vivon honesteZ.
4 Ⓣ Tiu parto de pordo, fenestro ks, kiu povas svingiĝi kiel flugilo: flugilo de pordegoG. Sin. klapo.
5 Ⓣ Alo (en ĉiuj signifoj).
flugila
1 Rilata al flugiloj: flugila enverguro.
2 Havanta flugilojn: flugila estaĵo.
flugiluloj ♉ Subklaso de insektoj, havantaj flugilojn aŭ devenantaj de flugilhavaj formoj (Pterygota).
flugmaŝinoZ Ĉiaspeca aerodino, funkciigata de motoro. ☞ aŭtogiro, aviadilo, aeroplano, helikoptero, hidroplano.
flugpovaZ, flugipova. Tia, ke ĝi kapablas flugi.
flugpreta ✈ Preta flugi, post regula kontrolo.
*alflugi. fluge direkti sin al iu loko: tiam alflugis dek blankaj cignoj k sidiĝis ĉirkaŭ ŝiZ; la cikonio-patro alflugadis ĉiutage kun bongustaj ranojZ; elmetu mielon, muŝoj alflugosZ.
ĉirkaŭflugi (tr) flugi ĉirkaŭ io: la cikonioj ĉirkaŭflugis la preĝejturon; (f) ĉirkaŭflugas la armeon la venkoZ.
*deflugi. Malsupreniri fluge: estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoZ; (f) kiel falko li deflugadisZ (de sia kastelo).
disflugi. Disiĝi fluge: disflugas polvo; kun disflugantaj harojZ; (f) en la aero disflugis akraj krioj; la novaĵo rapide disflugis tra la lando.
disflugigi. Fari, ke io disflugu: mi tuj disflugigas ilin, kiel polvon laŭ la ventoX.
ekflugi. Leviĝi de tero k komenci flugi: ili prenis la reton per siaj bekoj k ekflugisZ; ĉiuj cikonioj kolektiĝis, por ekflugi al la varmaj landojZ; Li ekrajdis sur kerubo k ekflugisX; vento al li ekflugis sub la haŭtoZ.
ekflugo ✈ La ago forlasi la teron aŭ akvon, de la starto ĝis aerporta flugrapido: ekfluga kuro (distanco kurata kontakte kun la tero aŭ akvo dum ekflugo).
elflugi. Eliri fluge: Noa ellasis korvon k ĝi elflugisX; (f) murmuro de surpriziĝo elflugis el la buŝoj.
enflugi. Eniri fluge: la elfo kun la tuta abelsvarmo enflugis, por lin mortigiZ; hirundo enflugis en la laŭbonZ; (f) ŝtonoj enflugis en la ĉambronZ.
*forflugi
1 Foriĝi fluge: tuj kiam la suno leviĝis, la cignoj forflugis de la insuletoZ; ni forflugos for de la abomeninda talpoZ; kaptu lin kiel forflugintan ventonZ.
2 Foriĝi, malaperante: riĉeco […] forflugas al la ĉieloX; neniam la tempo tiel rapide forflugis por ŝiZ; forflugos afliktoj k ĝemadoX; jam de longe forflugis mia juneco; la dormo forflugis de liaj okuloj.
preterflugi. Preterpasi fluge: ĵeti preterflugantan rigardon sur iunZ; preterfluge aŭdi ionZ.
reflugi. Reveni fluge: flugi k reflugiZ.
senflugila. Ne havanta flugilojn: statuo de la senflugila Venko.
senflugiluloj ♉ Senpteriguloj.
superflugi (tr) flugi super io: la aviadiloj superflugis la urbon; la superflugado de certaj zonoj estas malpermesita en multaj landoj.
*surflugi. flugi sur ion: la birdo […] surflugis sur la tegmentonZ.
traflugi (tr)
1 Trairi fluge: k ĝi traflugis malgrandan distanconZ.
2 Rapide senbare trairi: tiu penso traflugis lian spiriton; stranga ideo traflugis al li tra la kapo; senzorgaj virinoj, kiuj traflugas la vivonZ.
transflugi (tr)
1 Transiri, transpasi fluge: transflugi urbon, monton en sia vojaĝo suden; transfluganta birdoZ (migra); la transflugo de sovaĝaj anasoj.
2 Rapide, facile transpasi: la famo transflugis el unu buŝo en alianZ; la infana animo nun kvazaŭ devis transflugi en pli prudentan persononZ (ĉe la konfirmacio).
altfluga. Ambicia: kie estas viaj altflugaj planoj? Z.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

Offline cetsalcoatle

 • Posts: 5536
 • Геометрия рулеzzz!
« Reply #53on: June 19, 2012, 13:25 »
Ай-й-й-й-й-й Джи-и-и-и-и-и!
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

Offline maristo

 • Posts: 7766
 • Gender: Male
« Reply #54on: June 19, 2012, 13:26 »
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

« Reply #55on: June 19, 2012, 13:29 »
Quote
Flugo, как и мано уже обозначает крыло

Ну нет же. Тупо нет.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

Offline cetsalcoatle

 • Posts: 5536
 • Геометрия рулеzzz!
« Reply #56on: June 19, 2012, 13:32 »
Интересно ;up:
Но зачем глагол делать базовой формой? :what: Извращение какое-то :down:
Должен быть корень - носитель семантики, а -o, -a, -i лексификаторами :umnik:

Основная цель Зама была сделать язык как можно проще, а он берёт и усложняет его хуже некуда типами корней и  ненужными суффиксами.

Даже китайский получается объективно легче и проще :umnik:
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

« Reply #57on: June 19, 2012, 13:33 »
Quote
Flugo, как и мано уже обозначает крыло

Ну нет же. Тупо нет.
Это если брать за основу flug-i, а если flug- то можно - дело подхода и собснно противоречий тут нет.
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

Offline Alone Coder

 • Posts: 23008
 • Gender: Male
  • Орфовики
« Reply #58on: June 19, 2012, 13:35 »

Offline maristo

 • Posts: 7766
 • Gender: Male
« Reply #59on: June 19, 2012, 13:37 »
Интересно ;up:
Но зачем глагол делать базовой формой? :what: Извращение какое-то :down:
Должен быть корень - носитель семантики, а -o, -a, -i лексификаторами :umnik:

Основная цель Зама была сделать язык как можно проще, а он берёт и усложняет его хуже некуда типами корней и  ненужными суффиксами.

Даже китайский получается объективно легче и проще :umnik:

Дело в том, что Заменгоф делал привычнее. А кто решит какой формы принять новый корень? Особенно после смерти Зама? Стихия. А система с тремя группами позволяет однозначно с ней работать, иначе у вас разработка языка будет отнимать больше времени, чем использование. Все суперлогиные проекты на этом погорели. И да, Заменгоф никакие группы корней не вводил, это выявил на существующе материале языка Рене де Соссюр в 1912 году, когда эсперанто уже жил и менять что-то было невозможно.

Нет, у Заменгофа простота не была единственной целью, иначе получилась бы токипона.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

Offline cetsalcoatle

 • Posts: 5536
 • Геометрия рулеzzz!
« Reply #60on: June 19, 2012, 13:37 »
Внезапно flugo есть: большой словарь Бориса Кондратьева выдал его, когда я набрал полёт :eat:
http://eoru.ru/sercxo
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

Offline maristo

 • Posts: 7766
 • Gender: Male
« Reply #61on: June 19, 2012, 13:37 »
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

« Reply #62on: June 19, 2012, 13:38 »
Quote
Flugo, как и мано уже обозначает крыло

Ну нет же. Тупо нет.
Это если брать за основу flug-i, а если flug- то можно - дело подхода и собснно противоречий тут нет.

Я вам ссылки зачем дал? flug-  уже глагольный корень, и точка.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

Offline cetsalcoatle

 • Posts: 5536
 • Геометрия рулеzzz!
« Reply #63on: June 19, 2012, 13:39 »
Интересно ;up:
Но зачем глагол делать базовой формой? :what: Извращение какое-то :down:
Должен быть корень - носитель семантики, а -o, -a, -i лексификаторами :umnik:

Основная цель Зама была сделать язык как можно проще, а он берёт и усложняет его хуже некуда типами корней и  ненужными суффиксами.

Даже китайский получается объективно легче и проще :umnik:

Дело в том, что Заменгоф делал привычнее. А кто решит какой формы принять новый корень? Особенно после смерти Зама? Стихия. А система с тремя группами позволяет однозначно с ней работать, иначе у вас разработка языка будет отнимать больше времени, чем использование. Все суперлогиные проекты на этом погорели. И да, Заменгоф никакие группы корней не вводил, это выявил на существующе материале языка Рене де Соссюр в 1912 году, когда эсперанто уже жил и менять что-то было невозможно.

Нет, у Заменгофа простота не была единственной целью , иначе получилась бы токипона.
Значит э-о не подходит под критерий международного языка :umnik:
Даже нерегулярный английский в этом последовательней
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

Offline maristo

 • Posts: 7766
 • Gender: Male
« Reply #64on: June 19, 2012, 13:40 »
Интересно ;up:
Но зачем глагол делать базовой формой? :what: Извращение какое-то :down:
Должен быть корень - носитель семантики, а -o, -a, -i лексификаторами :umnik:

Основная цель Зама была сделать язык как можно проще, а он берёт и усложняет его хуже некуда типами корней и  ненужными суффиксами.

Даже китайский получается объективно легче и проще :umnik:

Дело в том, что Заменгоф делал привычнее. А кто решит какой формы принять новый корень? Особенно после смерти Зама? Стихия. А система с тремя группами позволяет однозначно с ней работать, иначе у вас разработка языка будет отнимать больше времени, чем использование. Все суперлогиные проекты на этом погорели. И да, Заменгоф никакие группы корней не вводил, это выявил на существующе материале языка Рене де Соссюр в 1912 году, когда эсперанто уже жил и менять что-то было невозможно.

Нет, у Заменгофа простота не была единственной целью , иначе получилась бы токипона.
Значит э-о не подходит под критерий международного языка :umnik:
Даже нерегулярный английский в этом последовательней

Да пофиг мне на международность.  8-) Английский сложен другим. Ну, а если вы не можете понять назначение суффиксов, я просто развожу руками.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

« Reply #65on: June 19, 2012, 13:42 »
И да, то, что простота не была единственной целью, не говорит о том, что она не была достигнута, а говорит лишь о том, что она не была предельной и были сделаны компромиссы ради других факторов. Учите логику же.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

Offline cetsalcoatle

 • Posts: 5536
 • Геометрия рулеzzz!
« Reply #66on: June 19, 2012, 13:42 »
Тем не менее модель словооброзования которую я предложил жизнеспособна и проще
Например: flugo - крыло, flugi - лететь, flugio - полёт.
И если Заменгоф изначально не вводил типы корней, то возможно, что Рене де Соссюр сделал поспешные выводы..
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

Offline maristo

 • Posts: 7766
 • Gender: Male
« Reply #67on: June 19, 2012, 13:43 »
Тем не менее модель словооброзования которую я предложил жизнеспособна и проще
Например: flugo - крыло, flugi - лететь, flugio - полёт.
И если Заменгоф изначально не вводил типы корней, то возможно, что Рене де Соссюр сделал поспешные выводы..

Выводы о чём? Он анализировал не проект, а живой язык. Эти слова и корни УЖЕ так функционируют, выводы совершенно верны.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

Offline cetsalcoatle

 • Posts: 5536
 • Геометрия рулеzzz!
« Reply #68on: June 19, 2012, 13:45 »
Интересно ;up:
Но зачем глагол делать базовой формой? :what: Извращение какое-то :down:
Должен быть корень - носитель семантики, а -o, -a, -i лексификаторами :umnik:

Основная цель Зама была сделать язык как можно проще, а он берёт и усложняет его хуже некуда типами корней и  ненужными суффиксами.

Даже китайский получается объективно легче и проще :umnik:

Дело в том, что Заменгоф делал привычнее. А кто решит какой формы принять новый корень? Особенно после смерти Зама? Стихия. А система с тремя группами позволяет однозначно с ней работать, иначе у вас разработка языка будет отнимать больше времени, чем использование. Все суперлогиные проекты на этом погорели. И да, Заменгоф никакие группы корней не вводил, это выявил на существующе материале языка Рене де Соссюр в 1912 году, когда эсперанто уже жил и менять что-то было невозможно.

Нет, у Заменгофа простота не была единственной целью , иначе получилась бы токипона.
Значит э-о не подходит под критерий международного языка :umnik:
Даже нерегулярный английский в этом последовательней

Да пофиг мне на международность8-) Английский сложен другим. Ну, а если вы не можете понять назначение суффиксов, я просто развожу руками.
Поздравляю! Вы только что послали Людовига Заменгофа куда подальше, бо он хотел создать международный язык, который объединит людей! :smoke:
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

Offline maristo

 • Posts: 7766
 • Gender: Male
« Reply #69on: June 19, 2012, 13:45 »
Я эсперанто учил просто как конланг, хотя как международный он тоже прекрасно работает.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

Offline cetsalcoatle

 • Posts: 5536
 • Геометрия рулеzzz!
« Reply #70on: June 19, 2012, 13:45 »
И да, то, что простота не была единственной целью, не говорит о том, что она не была достигнута, а говорит лишь о том, что она не была предельной и были сделаны компромиссы ради других факторов. Учите логику же.
Каких же? :)
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

« Reply #71on: June 19, 2012, 13:47 »
Я эсперанто учил просто как конланг, хотя как международный он тоже прекрасно работает.
Ну, если так, то да. :)
Я его тоже учил изучал как конланг, а не как язык
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

Offline maristo

 • Posts: 7766
 • Gender: Male
« Reply #72on: June 19, 2012, 13:48 »
И да, то, что простота не была единственной целью, не говорит о том, что она не была достигнута, а говорит лишь о том, что она не была предельной и были сделаны компромиссы ради других факторов. Учите логику же.
Каких же? :)

Почитайте историю интерлингвистики, там написано почему Заменгоф создал язык таким. Ещё есть фактор привычности для создателя, фактор апостериорности, принцип необходимости и достаточности, куча всего. Нет смысла ложиться костьми ради одного фактора, когда остальные идут в раздрай.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

Offline cetsalcoatle

 • Posts: 5536
 • Геометрия рулеzzz!
« Reply #73on: June 19, 2012, 13:49 »
Тем не менее модель словооброзования которую я предложил жизнеспособна и проще
Например: flugo - крыло, flugi - лететь, flugio - полёт.
И если Заменгоф изначально не вводил типы корней, то возможно, что Рене де Соссюр сделал поспешные выводы..

Выводы о чём? Он анализировал не проект, а живой язык. Эти слова и корни УЖЕ так функционируют, выводы совершенно верны.
Их так использовала определённая группа людей, если они это делали это не означает, что нельзя делать по другому и нужно делать только как они.
05.02.2015 have started training for IELTS professional. á é í ó ú ñ ¿ ¡

Каждый раз, когда захожу на лингвофорум хочется плакать, ненавидеть и убивать :'( >( :wall:
Господа уважаемые, зачем вы здесь разводите флуд, псевду, срач и офф-топ???
Не надо так.

Offline maristo

 • Posts: 7766
 • Gender: Male
« Reply #74on: June 19, 2012, 13:51 »
Тем не менее модель словооброзования которую я предложил жизнеспособна и проще
Например: flugo - крыло, flugi - лететь, flugio - полёт.
И если Заменгоф изначально не вводил типы корней, то возможно, что Рене де Соссюр сделал поспешные выводы..

Выводы о чём? Он анализировал не проект, а живой язык. Эти слова и корни УЖЕ так функционируют, выводы совершенно верны.
Их так использовала определённая группа людей, если они это делали это не означает, что нельзя делать по другому и нужно делать только как они.

Делайте.  :donno: Можно играть шахматными фигурами на шахматной доске по своим правилам, вас не казнят за это. Но это уже будут не шахматы, вот и всё. Эсперанто уже давно не проект, он не ограничивается Фундаменто, это уже давно живой язык с несколькими периодами развития, стихийными изменениями.
«Toute discussion theorique est vaine: l'Esperanto fonctionne» Antoine Mеillet

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: