Author Topic: Белорусско-украинская транслитерация  (Read 287 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline DarkMax2

  • Posts: 47322
  • Gender: Male
  • UeArtemis
    • Наша писемність
Противоречит действующим правилам правописания.

ПРАВИЛА
передачі українською мовою
географічних назв і термінів Білорусі

І. Загальні положення


1.1. Ці Правила встановлюють норми передачі українською мовою географічних назв і термінів Білорусі в офіційних документах, друкованих засобах масової інформації, картографічних, довідкових, енциклопедичних, навчальних та інших виданнях відповідно до положень Закону України «Про географічні назви» за нормами та правилами українського правопису.

1.2. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:
географічний термін - слово, що позначає рід географічного об’єкта, його фізичну або іншу характеристику;
передача географічних назв - процес передачі фонологічних, морфологічних та лексичних елементів якоїсь мови засобами іншої мови;
топонім - власна назва географічного об’єкта, що застосовується для його розпізнавання та встановлення відмінності від інших об’єктів;
традиційна назва - назва, яка вживається у певній мові для позначення географічного об’єкта, розташованого за межами території, де ця мова має статус державної чи офіційної, і відрізняється від назви географічного об’єкта мовою, якою спілкуються на території, де розташований цей географічний об’єкт.
Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про географічні назви».

1.3. Абетка білоруської мови складається з 36 літер (45 звуків):
Аа, Бб, Вв, Гг, Дд, Ее, Ёё, Жж, Зз, Іі, Йй, Кк, Лл, Мм, Нн, Оо, Пп, Рр, Сс, Тт, Уу, Ўy˘ , Фф, Хх, Цц, Чч, Шш, ы, ь, Ээ, Юю, Яя. 
Звуки дж і дз’ на письмі позначаються сполученням літер дж і дз, наприклад: Ураджайная, Дзеснакіта, Дзягавічы.
Апостроф у білоруській мові ставиться після приголосних б, в, м, п, ф, г, к, х, д, т.

1.4. Наголос у білоруській мові динамічно-кількісний. Наголошеним може бути будь-який склад, наприклад:
Ма́зыр, Радзíма, Паддýбцы, Панізóўе.
Літера о в білоруській мові завжди наголошена, незалежно від її положення у слові, наприклад:
Óрлі, Óльжава, Óбга, Óрдаць, Óрдзевічы, Вязóўніца.

1.5. Основними джерелами для встановлення автентичного написання білоруських географічних назв є великомасштабні географічні карти і атласи останніх років видання білоруською мовою. Крім картографічних джерел, для встановлення правильного написання географічних назв білоруською мовою використовуються матеріали переписів населення, довідники, словники назв географічних об’єктів, довідники адміністративно-територіального устрою тощо.

ІІ. Передача українською мовою білоруських літер і літеросполук

2.1. Білоруські географічні назви передаються українською мовою за фонетико-графічним принципом відповідно до літературної вимови сучасної білоруської мови, фонетики і написання.
Характерне акання (нерозрізнення ненаголошених е, о, а та їх збіг у звук а) сучасної білоруської літературної мови послідовно передається українською мовою при написанні географічних назв, наприклад:
Наваполле - Наваполлє;
Чарапоўка - Чараповка.

2.2. Голосний білоруської мови е після м’яких приголосних у першому складі перед наголосом пишеться через я, в інших складах - є та відповідно передається українською мовою, наприклад:
Лесы - Ляси;
Велізарны - Вєлізарний;
Дзень - Дзєнь.

2.3. Ненаголошене у переходить в ў після голосного перед приголосним, а також у кінці слова після голосного та передається українською мовою літерою в, наприклад:
Кілтаўцы - Кілтавци;
Клоўсі - Кловсі;
Арсеньеў - Арсєньєв;
Барысаў - Барисав;
Кулёўшчына - Кульовщина.

2.4. Літера ў пишеться після голосних на початку, в середині і на кінці слів на місці голосного у та приголосних в, л та передається українською літерою в, наприклад:
Дуброўна - Дубровна;
Грозаў - Грозав;
Будслаў - Будслав;
Фашчаўка - Фащавка;
Хаўхоліца - Хавхоліца;
Падпаўлоўе - Падпавлов’є.

2.5. Літера у пишеться на початку власних назв і після слів з кінцевим приголосним та передається українською літерою у, наприклад:
Убібачкі - Убібачкі;
Убель - Убель;
да Ульянаўкі - да Ульянавкі;
да Уладіміраўкі - да Уладіміравкі.

2.6. Звук р у білоруській мові завжди твердий, після літери р ніколи не пишеться  -е, -ё, -і, -ю, -я, наприклад рака (річка).

2.7. Правила та приклади передачі українською мовою літер та літеросполук білоруської мови наведено в додатку 1 до цих Правил.

ІІІ. Передача українською мовою білоруських географічних назв і термінів

3.1. Білоруські географічні назви складаються з географічного терміна (річка, гора, озеро) у називному відмінку і власної назви у формі іменника або прикметника.

3.2. Географічні терміни у назвах білоруських фізико-географічних об’єктів можуть стояти перед назвою і після неї, наприклад:
Ваўкавыскае ўзвышша -    Вавкависька височина;
Пінскія балоты - Пінські болота;
Капыльская града -    Капильське пасмо;
возера Чорнае - озеро Чорнає;
возера Нарач - озеро Нарач.

3.3. Географічні терміни, які входять до складу білоруських географічних назв та мають однакові значення і спільні корені з українськими термінами, перекладаються, наприклад:
возера Чырвонае - озеро Чирвонає;
Сярэдненёманская нізіна -    Середньоніманська низовина;
рэка Аўсянка - річка Авсянка;
Салігорскае вадасховішча -  Салігорське водосховище;
Капыльская града -    Капильське пасмо;
Палавіцкая града -    Палавіцьке пасмо.

3.4. Перекладаються українською мовою прикметники верхні-,  сярэдні-, ніжні-, коли вони є частиною складеної назви фізико-географічного об’єкта, наприклад:
Сярэдненёманская нізіна - Середньоніманська низовина;
Верхнянёманская нізіна -     Верхньоніманська низовина.

3.5. Якщо прикметникова форма від білоруської географічної назви входить до складу білоруської складеної назви, то українською мовою суфікси та закінчення прикметників на -скі, -ская, -скае, -скія, -цкі, -цкая, -цкае, -цкія замінюються суфіксами та закінченнями українських прикметників -ський,        -ська, -ське, -цькуй, -цька, -цьке, -цькі, наприклад:
Казацкія Балсуны -    Казацкія Балсуни;
Астрашыцкі Гарадок -    Астрашицкі Гарадок;
Ашмянскі раён -    Ашмянський район;
Пастаўскі раён -    Паставський район;
Лідская раўніна -    Лідська рівнина;
   Салігорскае вадасховішча    - Салігорське водосховище;
возера Выгашчанскае -    озеро Вигащанське;
   Бярэзінскі біясферны запаведнік - Бярезінський біосферний заповідник;
Івянецкі раён -    Івянецький район;
   Асіповіцкае вадасховішча - Асіповіцьке водосховище;
   Бабровіцкае вадасховішча -    Бабровіцьке водосховище;
   Гарадоцкае ўзвышша - Гарадоцька височина.

3.6. У прикметниках, утворених від білоруських географічних назв, приголосні основи з, ж, ш, г, к, х перед суфіксальним -ск- - зберігаються, приголосні в основі чергуються:  г - ж, х - ш.
Правила та приклади передачі українською мовою прикметникових форм, утворених від білоруських географічних назв, наведено в додатку 2 до цих Правил.

3.7. Білоруські географічні назви, які складаються з двох чи декількох слів, українською мовою пишуться окремо. Кожне слово, яке входить до складу топоніма, пишеться з великої літери, наприклад:
Малыя Аўцюкі -    Малия Авцюкі;
Шырокі Дол - Широкі Дол.

3.8. Українською мовою через дефіс пишуться білоруські географічні назви, які складаються з:
а) двох іменників, наприклад:
Слабада-Кучынка - Слабада-Кучинка;

б) іменника і наступного прикметника, наприклад:
Пагост-Загароцкі - Пагост-Загароцкі.

3.9. Разом пишуться білоруські географічні назви:
а) перша частина яких складається зі слів стара-, нова-, верхне-, ніжне-, бела-, чырвона-  тощо, наприклад:
Верхняжарскі -    Вєрхняжарскі;
Беларучча - Бєларучча;
Навадзевяткавічы -    Навадзєвяткавічи;
Зялёналугскі -    Зяльоналугскі;
б) другою частиною яких є слова -град, -груд, -гарад, -поль, -полле, наприклад:
Слаўгарад -    Славгарад;
Каменполле -    Камєнполлє.

3.10. Слово ім’я у складі білоруської географічної назви українською мовою передається як ім.:
Ім’я Якуба Коласа    - ім. Якуба Коласа.

3.11. Приклади географічних термінів та інших слів, що формують білоруську топонімію, наведено в додатку 3 до цих Правил.

3.12. Приклади скорочень білоруських географічних термінів та інших слів, що вживаються на картах, наведено в додатку 4 до цих Правил.

3.13. Назви низки широковідомих білоруських географічних об’єктів наводяться у традиційно усталеному написанні, яке закріпилося в українській літературі і картографії, що не відповідає нормам, встановленим цими Правилами.
Tej wojny nikt za nas nie wygra! © Wiedźmin III
Коли зчинять лемент: "Хто ж знав?!" — відповімо: "Ми".

З моїх снів ти утечеш над ранок,
Терпка, як аґрус, солодка, як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні,
Фіалкові очі, мокрі від сліз.

Tej wojny nikt za nas nie wygra! © Wiedźmin III
Коли зчинять лемент: "Хто ж знав?!" — відповімо: "Ми".

З моїх снів ти утечеш над ранок,
Терпка, як аґрус, солодка, як біз.
Хочу снить чорні локи сплута́ні,
Фіалкові очі, мокрі від сліз.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: