Author Topic: Украинский язык на расширенной латинице  (Read 276 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Sp4rk

  • Posts: 137
  • Gender: Male
    • Xeo-Voice
Из темы Синтез украинской речи.

Пример перекодировки текста на украинском языке:

cyr-1990: Українська мова (історичні назви — руська, русинська) — національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї. Число мовців — близько 45 млн, більшість яких живе в Україні. Є державною мовою в Україні. Поширена також у Білорусі, Молдові, Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Казахстані, Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Канаді, США та інших країнах, де мешкають українці. Українською мовою у світі послуговуються від 41 до 45 млн осіб, вона є другою чи третьою слов'янською мовою за кількістю мовців (після російської та, можливо, польської) та входить до третього десятка найпоширеніших мов світу.

lat-2013: Ukrayîns'ka mova (îstorıčnî nazvı - rus'ka, rusıns'ka) - nacîonal'na mova ukrayîncîv. Nalěžıt' do slovyans'koyî ğrupı îndoyêvropěys'koyî movnoyî sîmyî. Čıslo movcîv - blız'ko 45 mîl'lîyonîv, bîl'şîst' yakıħ žıvě v Ukrayînî. YÊ děržavnoyu movoyu v Ukrayînî. Pošırěna takož u Bîlorusî, Moldovî, Pol'şçî, Rosîyî, Rumunîyî, Slovaččınî, Kazaħstanî, Arğěntınî, Brazılîyî, Vělıkîy Brıtanîyî, Kanadî, SŠA ta înšıħ krayînaħ, dě měškayut' ukrayîncî. Ukrayîns'koyu movoyu u svîtî posluğovuyut'sâ vîd 41 do 45 mîl'lîyonîv osîb, vona yê druğoyu čı trětôyu slovyans'koyu movoyu za kîl'kîstû movcîv (pîslâ rosîys'koyî ta, možlıvo, pol's'koyî) ta vħodıt' do trětôğo děsâtka naypošırěnîšıħ mov svîtu.
Xeo-Voice - это бесплатная программа и сервер для синтеза речи, чтения стихов и вокализации музыки с функцией записи звука в файл. Поддерживается более 20 языков. Сайт: http://sp4rk.qc.to/rus/xeo-voice/

Вдогонку расширенные кириллица, арабица и даже азбука Брайля:

cyr-2013: Украйинська мова (исторыӵни назвы - руська, русынська) - национальна мова украйинцив. Налэжыть до словйанськойи ғрупы индойевропэйськойи мовнойи симйи. Ӵысло мовцив - блызько 45 мильлийонив, бильщисть йакых жывэ в Украйини. ЙЕ дэржавнойу мовойу в Украйини. Пошырэна також у Билоруси, Молдови, Польщчи, Росийи, Румунийи, Словаӵӵыни, Казахстани, Арғэнтыни, Бразылийи, Вэлыкий Брытанийи, Канади, США та иншых крайинах, дэ мэшкайуть украйинци. Украйинськойу мовойу у свити послуғовуйуться вид 41 до 45 мильлийонив осиб, вона йе друғойу ӵы трэтёйу словйанськойу мовойу за килькистю мовцив (писля росийськойи та, можлыво, польськойи) та входыть до трэтёғо дэсятка найпошырэнишых мов свиту.

arab-2013: ۇكرايإنس'كا مۆۋا (إستۆرئڿنإ نازۋئ - رۇس'كا، رۇسئنس'كا) - ناڅإۆنال'نا مۆۋا ۇكرايإنڅإۋ. نالؤژئت' دۆ سلۆۋيانس'كۆيإ غرۇپئ إندۆيٶۋرۆپؤيس'كۆيإ مۆۋنۆيإ سإميإ`. ڿئسلۆ مۆۋڅإۋ - بلئز'كۆ ۴۵ مإل'لإيۆنإۋ، بإل'ۺإست' ياكئخ ژئۋؤ ۋ ۇكرايإنإ. يٶ دؤرژاۋنۆيۇ مۆۋۆيۇ ۋ ۇكرايإنإ. پۆشئرؤنا تاكۆژ ۇ بإلۆرۇسإ، مۆلدۆۋإ، پۆل'ۺچإ، رۆسإيإ، رۇمۇنإيإ، سلۆۋاڿڿئنإ، كازاخستانإ، ارغؤنتئنإ، برازئلإيإ، ۋؤلئكإي برئتانإيإ، كانادإ، سشا تا إنشئخ كرايإناخ، دؤ مؤشكايۇت' ۇكرايإنڅإ. ۇكرايإنس'كۆيۇ مۆۋۆيۇ ۇ سۋإتإ پۆسلۇغۆۋۇيۇت'سٵ ۋإد ۴١ دۆ ۴۵ مإل'لإيۆنإۋ ۆسإب، ۋۆنا يٶ درۇغۆيۇ ڿئ ترؤتۊيۇ سلۆۋيانس'كۆيۇ مۆۋۆيۇ زا كإل'كإستٷ مۆۋڅإۋ (پإسلٵ رۆسإيس'كۆيإ تا، مۆژلئۋۆ، پۆل'س'كۆيإ) تا ۋخۆدئت' دۆ ترؤتۊغۆ دؤسٵتكا نايپۆشئرؤنإشئخ مۆۋ سۋإتۇ.

brai-2013: ⡗⢲⡔⡦⢦⣌⢆⣲⡤⢲⡦ ⡰⡶⣼⡦ ⢜⣌⣲⢴⡶⡔⣎⡒⢆⣌ ⢆⡦⣺⣼⣎ ⣤ ⡔⡖⣲⡤⢲⡦⡠ ⡔⡖⣲⣎⢆⣲⡤⢲⡦⡣ ⣤ ⢆⡦⣒⣌⡶⢆⡦⢢⡤⢆⡦ ⡰⡶⣼⡦ ⡖⢲⡔⡦⢦⣌⢆⣒⣌⣼⢄ ⢇⡦⢢⣮⡺⣎⢴⡤ ⢼⡶ ⣲⢢⡶⣼⢦⡦⢆⣲⡤⢲⡶⢦⣌ ⢾⡔⡖⣰⣎ ⣌⢆⢼⡶⢦⡘⣼⡔⡶⣰⣮⢦⣲⡤⢲⡶⢦⣌ ⡰⡶⣼⢆⡶⢦⣌ ⣲⣌⡰⢦⣌⢄ ⡓⣎⣲⢢⡶ ⡰⡶⣼⣒⣌⣼ ⣤ ⣸⢢⣎⣺⡤⢲⡶ ⡎⢱ ⡰⣌⢢⡤⢢⣌⢦⡶⢆⣌⣼⡠ ⣸⣌⢢⡤⢖⣌⣲⢴⡤ ⢦⡦⢲⣎⢶ ⡺⣎⣼⣮ ⣼ ⡗⢲⡔⡦⢦⣌⢆⣌⢄ ⢧⡙ ⢼⣮⡔⡺⡦⣼⢆⡶⢦⡖ ⡰⡶⣼⡶⢦⡖ ⣼ ⡗⢲⡔⡦⢦⣌⢆⣌⢄ ⣱⡶⡲⣎⡔⣮⢆⡦ ⢴⡦⢲⡶⡺ ⡖ ⣹⣌⢢⡶⡔⡖⣲⣌⡠ ⡱⡶⢢⢼⡶⣼⣌⡠ ⣱⡶⢢⡤⢖⢒⣌⡠ ⡕⡶⣲⣌⢦⣌⡠ ⡕⡖⡰⡖⢆⣌⢦⣌⡠ ⣳⢢⡶⣼⡦⡒⡒⣎⢆⣌⡠ ⢳⡦⣺⡦⢶⣲⢴⡦⢆⣌⡠ ⡧⡔⢾⣮⢆⢴⣎⢆⣌⡠ ⣹⡔⡦⣺⣎⢢⣌⢦⣌⡠ ⣽⣮⢢⣎⢲⣌⢦ ⣹⡔⣎⢴⡦⢆⣌⢦⣌⡠ ⢳⡦⢆⡦⢼⣌⡠ ⣳⡳⡧ ⢴⡦ ⣌⢆⡲⣎⢶ ⢲⡔⡦⢦⣌⢆⡦⢶⡠ ⢼⣮ ⡰⣮⡲⢲⡦⢦⡖⢴⡤ ⡖⢲⡔⡦⢦⣌⢆⣒⣌⢄ ⡗⢲⡔⡦⢦⣌⢆⣲⡤⢲⡶⢦⡖ ⡰⡶⣼⡶⢦⡖ ⡖ ⣲⣼⣌⢴⣌ ⣰⡶⣲⢢⡖⢾⡶⣼⡖⢦⡖⢴⡤⣲⡬ ⣼⣌⢼ ⡎⢩ ⢼⡶ ⡎⢱ ⡰⣌⢢⡤⢢⣌⢦⡶⢆⣌⣼ ⡶⣲⣌⣸⡠ ⣼⡶⢆⡦ ⢦⡘ ⢼⡔⡖⢾⡶⢦⡖ ⡒⣎ ⢴⡔⣮⢴⡊⢦⡖ ⣲⢢⡶⣼⢦⡦⢆⣲⡤⢲⡶⢦⡖ ⡰⡶⣼⡶⢦⡖ ⣺⡦ ⢲⣌⢢⡤⢲⣌⣲⢴⣨ ⡰⡶⣼⣒⣌⣼ ⢜⣰⣌⣲⢢⡬ ⡔⡶⣲⣌⢦⣲⡤⢲⡶⢦⣌ ⢴⡦⡠ ⡰⡶⡺⢢⣎⣼⡶⡠ ⣰⡶⢢⡤⣲⡤⢲⡶⢦⣌⡣ ⢴⡦ ⣼⢶⡶⢼⣎⢴⡤ ⢼⡶ ⢴⡔⣮⢴⡊⢾⡶ ⢼⣮⣲⡬⢴⢲⡦ ⢆⡦⢦⣰⡶⡲⣎⡔⣮⢆⣌⡲⣎⢶ ⡰⡶⣼ ⣲⣼⣌⢴⡖⢄
Xeo-Voice - это бесплатная программа и сервер для синтеза речи, чтения стихов и вокализации музыки с функцией записи звука в файл. Поддерживается более 20 языков. Сайт: http://sp4rk.qc.to/rus/xeo-voice/

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: