Author Topic: 16. Медиальный залог атематических глаголов  (Read 8758 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline KMI

 • Posts: 420
 • Gender: Male
Αἰγύπτιός τις δεσπότης, ὡς Ἡρόδοτος διηγεῖται, ἠβούλετο γιγνώσκειν, τίς γλῶττα ἀρχαιοτάτη ἐστίν. Ὑπὸ οὖν δούλων αὐτοῦ δύο τέκνα ἐν οἰκίᾳ ἐρήμῳ ἐτρέφετο καὶ ἐθεραπεύετο σιγῇ. Ἔπειτα ὁ δυνάστης ἧκε καὶ ἐπυνθάνετο, τί τὰ τέκνα λέγει. Καὶ ὁ δοῦλος ἀπεκρίνετο° ἀεὶ λέγει τὰ τέκνα βεκός. Πολὺν χρόνον οὖν ὁ δυνάστης ἐλευθέρους καὶ δούλους, οἳ διαφόρους γλώττας ἠπίσταντο, ἠρώτα° τί βεκός ἐστιν. Τέλος Φρυγιστὶ μὲν βεκός, Ἑλληνιστὶ δὲ ἀρτος ὀνομαζεσθαι φαίνεται. Διὸ ὁ Αἰγύπτιος ἐνόμιζε τὴν Φρυγίαν γλῶτταν ἀρχαιοτάτην εἶναι.

Мой вариант:

Некий египетский правитель, как описывает Геродот, хотел узнать, какой язык самый древний. Поэтому его рабы двоих детей в пустом доме стали содержать и воспитывать в безмолвии (буквально: Поэтому рабами его двое детей в пустом доме содержались и воспитывались молча). Затем властитель пришёл и осведомился, что дети говорят. И раб ответил:  дети все время/постоянно говорят «βεκός. В конце концов, оказалось, что «βεκός» по-фригийски по-гречески означает/называется «ἀρτος («хлеб»). Поэтому египтянин (по-)считал, что фригийский язык является самым древним.

Offline Georgos Therapon

 • Posts: 2263
буквально: Поэтому рабами его двое детей в пустом доме содержались и
воспитывались молча

σιγῇ можно дословно перевести как «молчанием», хотя это dativus modi (у Соболевского  параграф 996)

Никто эту кипале слушать не хочет?

Мой ExtractNow отказывается распечатывать.

Online _Swetlana

 • Blogger
 • *
 • Posts: 16847
 • Gender: Female
Мой ExtractNow отказывается распечатывать.
Скачала сейчас ExtractNow 4.8.2.0, он открыл. У вас, наверно, более старая версия.
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Ὑπὸ οὖν δούλων αὐτοῦ δύο τέκνα ἐν οἰκίᾳ ἐρήμῳ ἐτρέφετο καὶ ἐθεραπεύετο σιγῇ.

Мой вариант:

Поэтому его рабы двоих детей в пустом доме стали содержать и воспитывать в безмолвии (буквально: Поэтому рабами его двое детей в пустом доме содержались и воспитывались молча).
Да, я тут запуталась. Открыла словарную статью τρέφω (в Дворецком), посмотрела примеры:
ἥ μ᾽ ἔτεχ᾽, ἥ μ᾽ ἔθρεψε - (та), которая меня родила и выкормила;
θρέψασθαι υἱόν Hom. вырастить (себе) сына
та, которая воспитала - номинатив, сын, которого вырастили - аккузатив.
Τρέφομαι в словаре отсутствует, а для пассива, если я правильно поняла, нужен обязательно τρέφομαι. Или нет?
В общем, надо вспоминать, студиоусы мне щас всё из головы вынесли своими курсовыми.
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Разобралась.
Quote
Пассивное значение медиальной формы может быть синтаксически не оформлено: ἡ χώρα κατεστρέφετο «страна завоёвывалась» или «страну завоёвывали». Но в большинстве случаев синтаксическая структура предложения изменяется (см. комментарий к тексту урока).
Дети воспитывались или детей воспитывали?
Но ὑπὸ οὖν δούλων αὐτοῦ есть указание, что агенс, субъект, совершающий действие, - рабы.

ЗЫ. Есть ещё однин вопрос - почему сказуемые имеют -ε-το - окончание 3-го л. ед. ч. Несчастные дети, хоть и выросли как звери, всё ж не среднего рода были. 
В среднем роде я уже сталкивалась, что подлежащее мн. ч. обозначает какую-то целокупную общность, и сказуемое ставится в ед. ч. Уж поставили бы окончание двойственного числа, раз двое детей.
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Offline Georgos Therapon

 • Posts: 2263
ЗЫ. Есть ещё однин вопрос - почему сказуемые имеют -ε-το - окончание 3-го л. ед.
ч. Несчастные дети, хоть и выросли как звери, всё ж не среднего рода были. 

В среднем роде я уже сталкивалась, что подлежащее мн. ч. обозначает какую-то
целокупную общность, и сказуемое ставится в ед. ч. Уж поставили бы окончание
двойственного числа, раз двое детей.

Об этом у нас здесь уже где-то было … Посмотрите у Соболевского параграф 924. Правила субстантивирования тут ни при чем.

P.S. Попробую обновить свой ExtractNow. Интересно, как французы говорят по- древнегречески.

студиоусы

Студиозусы от лат. studiosus ученик.

Online _Swetlana

 • Blogger
 • *
 • Posts: 16847
 • Gender: Female
Об этом у нас здесь уже где-то было … Посмотрите у Соболевского параграф 924. Правила субстантивирования тут ни при чем.
Я помню :) Говорили, но только про средний род:
10. Склонение имён с основой на -ᾱ-/-ᾰ- (I скл.)

Студиозусы звучит страшновато. S  в интервокальном положении можно выбросить. Потом, наверно, ещё слияние нужно произвести.
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Offline Georgos Therapon

 • Posts: 2263
Я помню  Говорили, но только
про средний род:


Замечательно. Как раз и здесь то же самое, ведь τὸ τέκνον – это средний род.

Online _Swetlana

 • Blogger
 • *
 • Posts: 16847
 • Gender: Female
Я помню  Говорили, но только
про средний род:


Замечательно. Как раз и здесь то же самое, ведь τὸ τέκνον – это средний род.
Верно, ребёнок среднего рода  :yes:
У Соболевского п. 924  только про средний род:
Τὰ κακὰ συνάγει ἀνθρώπους.
А совокупная общность, наоборот, может иметь глагол мн. ч. (п. 925)
Μέρος τι ἀνθρώπων οὐχ ἡγοὺνται θεούς.
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Offline Bhudh

 • Posts: 56649
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

Offline Georgos Therapon

 • Posts: 2263
Сейчас распечатал и послушал аудио. Общее впечатление – вполне удовлетворительно. Есть, правда, некоторые погрешности. Придыхательную т не всегда четко произносят. Хотя мне кажется, что зубрить в древних языках лучше по собственным аудиозаписям. Чем французы лучше нас с вами? Они же тоже не носители. 

Online _Swetlana

 • Blogger
 • *
 • Posts: 16847
 • Gender: Female
Да он всегда такой был, от рождения. Никогда им не пользовалась. Ежели кто на форуме пишет непонятно, значит не судьба.
Значит не судьба Значит не судьба Значит нет любви Значит нет любви Значит надо мной Значит надо мной Посмеялся ты :umnik:
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Сейчас распечатал и послушал аудио. Общее впечатление – вполне удовлетворительно. Есть, правда, некоторые погрешности. Придыхательную т не всегда четко произносят. Хотя мне кажется, что зубрить в древних языках лучше по собственным аудиозаписям. Чем французы лучше нас с вами? Они же тоже не носители.
Я говорю филос, они - пилёс. Кефалэ - кипале. Фюллон - пилльон. Ангело - ангельо.
Ну что ещё за кипале такая?! Шаланды полные кефали  :green:
Но смягчать о после л можно, почему бы и нет.
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Offline Bhudh

 • Posts: 56649
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
Шаланды полные кефали
Они, может, и кефали, было б что кефать, но рыбка-та как раз по головатости и названа есть.
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

Offline Georgos Therapon

 • Posts: 2263
Я говорю филос, они - пилёс. Кефалэ - кипале. Фюллон - пилльон. Ангело
- ангельо.
Ну что ещё за кипале такая?! Шаланды полные кефали 
Но смягчать о после л можно, почему бы и нет.

Конечно, в деталях произношение может отличаться. Надо бы так поставить свое произношение, чтобы по нему можно бы было восстановить написание. Это еще и тем полезно, что, пока произносим-проговариваем, уже половину зазубриваем.

Online _Swetlana

 • Blogger
 • *
 • Posts: 16847
 • Gender: Female
Георгос, а как вы произносите ῥ?

Я произношу по-новогречески, голландец, чьё произношение служило мне образцом, произносит как ш
http://ru.forvo.com/search/ῥῆμα/grc/
а французы ῥόδον произносят в начале 2-го урока с очень сильным придыханием, как рх. Вот где мне надо, они не хрюкают, зато где мне не надо - пжлста  :(
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Offline Georgos Therapon

 • Posts: 2263
Георгос, а как вы произносите ῥ?

Как и в русском, ф тоже по-русски произношу.

Offline Bhudh

 • Posts: 56649
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
А в русском есть ῥ? :???
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

Online _Swetlana

 • Blogger
 • *
 • Posts: 16847
 • Gender: Female
А в русском есть ῥ? :???
Русский и новогреческий один язык, на мой слух.
http://ru.forvo.com/search/Ἀθῆναι/el/
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Offline Bhudh

 • Posts: 56649
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

Offline Georgos Therapon

 • Posts: 2263
А в русском есть ῥ?

Когда озвучиваю древнегреческие письмена, таким вопросом не задаюсь. Для меня главная проблема – как запомнить поскорей, а потом опять на письме воспроизвести.

Online _Swetlana

 • Blogger
 • *
 • Posts: 16847
 • Gender: Female
Ὁ λόγος τῆς νοήσεως ἐλπίς ἐστιν.
Талбишектә үстем мин дә, сизелми мени бер дә?
Bless the Beasts and Children.

Offline Bhudh

 • Posts: 56649
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
Неудивительно, безударное в русском швой и реализуется.
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

Offline Wolliger Mensch

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 53853
 • Gender: Male
 • Haariger Affe
  • Подушка
/aθinə/
На конце слышу ы.

Слушайте внимательнее: там э-образный звук на конце, никак не и-образный.
«Вот интересно, каких лингвистических жемчуг можно найти в море отодвинутых книг», Ян Гавлиш.
«Впредь прошу помнить, что придумал игру не для любых ассоциаций, а для семантически оправданных. Например, чтó это такое: „рулетке“ — „выпечке“?? Тем более, что сей ляпсус я сам совершил…», Марбол
«Ветхий Завет написан на иврите и частично на армейском», Vesle Anne
«МЛ(ять)КО … ПЛ(ять)NЪ», Тася
«Вот откроет этот спойлер, например, Марго, ничего не подозревая, а потом будут по всему форуму блюющие смайлики…», Авал

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: