Author Topic: Э́лтмистэ нут э́ленкси алфави́тут (ай эсли́хадэ)  (Read 1389 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Алексей Гринь

  • Blogger
  • *
  • Posts: 24112
  • Gender: Male
Тэ́льмэн дэ Йи́кторэ нэ Та́ркиас дамэ́бэ.

Э́нда фэ́ннис кўэ́да ур Та́ркиас пэхэстмэ́най стэ́каарэв. Стэ́ан йав оо слип а́йкўэ́нда, а́йвале́ло ай э́нсу. Тэ́ла ии дэ Та́рксма ўэ́нус ма́а́рус ўэ́хиэ та́ккўа. Фэ́лери ка́ўсэўис а́йсэ нэс э́лтиут э́карэв: фэ́лери гэ на́тиис а́йсэ нэс а́а́виут. Тар татта́йадэ йа ка́рнэс и́скадэ, ау́ндиэс ур а́стальмай ло́тракай йа мэо́да та́ркис тармэ́на э́лика а́й йав. Ўэ́нэ дэ ну хо́восту Та́ркиас ну йи́и́кси э́даму? Фи йаа эн лаки́д э́лтмис тармэ́най и́и́гэ э́э́му дэ нэс ле́нус ила́уру э́нса эн у́дрис са́исма?
Йав йээ лаки́дэн, дэ Хэавнато́нис, Йи́и́ктор дэ ўэ́нигэ йу нэ дамэ́бэ. Фэ́нностэ свэ́сэв нэ фо́втис сма́й́рэну ии зи́нэв ну Дло́йэрэ, энэ йииксо́йни фовта́кис мэо́да Э́лтмис. Фэ́нностэ Йи́кторэ а́сгэ свэ́сэв да́риис сма́йрэну, ўо́стэ йа дэ кўэ́ну йу́дри ко́ргис Да́рйэ йа А́йварэ ка́ракай: свэ́сэв то Йи́кторэ ўэ́ну ка́ра́нии...

(а́йсэ нут сли́хут, ии йаа ленивым)
肏! Τίς πέπορδε;

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: