Author Topic: Легкая кириллица  (Read 11472 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Asterlibra

 • Posts: 760
 • Gender: Male
 • Ask veit ek standa, heitir Yggdrasill...
Reply #75 on: November 1, 2018, 19:14
Такими темпами вы заставите нас писать "сна" как "сона", потому что под ударением мы имеем "сон".
Так и нужно было сделать давным давно. Или сделать дополнительную гласную Ъ, которая под ударением читается как О. Сън, съна. Дьнь, дьня
Небо и Земля устанавливаются по позиціямъ, и Перемѣны движутся между ними. (Си цы чжуань, I, 5)

Учитель сказалъ:
"Кто позналъ Дао метаморфозъ и измѣненій, тотъ позналъ, что дѣетъ духъ".  (Си цы чжуань, I, 10)

Изъ Желтой рѣки вышелъ чертежъ, изъ рѣки ​Ло вышли письмена. ​Совершенномудрые берутъ ихъ за образецъ. (Си цы чжуань, I, 11)

Offline Bhudh

 • Posts: 61531
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
Reply #76 on: November 1, 2018, 19:32
сделать дополнительную гласную Ъ, которая под ударением читается как О
То есть вернуться к древнерусскому состоянию графики.
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

Offline sonko

 • Posts: 1033
 • Gender: Male
Reply #77 on: November 3, 2018, 13:28
Такими темпами вы заставите нас писать "сна" как "сона", потому что под ударением мы имеем "сон".
Во первых, не заставлю, а предложу, и посмотрю как вам это понравится. А во вторых, не «сона», а «сòна», но я не вижу никаких причин оставлять это «ò» в составе слова: оно изчезает из произношения со всеми своими признаками, и сохранять его только морфологии ради... ну, это как-то непрактично. Тем более лишний диакритический знак, ненавидимый многими. Так что сон, конечно, сном, но и о пробуждении внимания к немым О, Е тоже стоит подумать.
Нi одну проблему нелèзia решiтe на том уровнiе, но котором она бòiла создана (Albert Einstein).

Pri izucenii nauk primery poléznee pravil (Isaac Nevvton).
________
Evro-2020: https://zen.yandex.ru/id/5d1cb1857782bf00adbe4041

Reply #78 on: February 22, 2019, 10:53
   ZIMA GLAZAMI PHILOLOGA

    Lingvisticeskiy ocerk

    Tak-li nashy prеdki leubili zimu? Raskagеm o vozniknovеnii «zimnix» slov, ix nеogidannoix prеdkax i potomkax.
    Kogda moi dumaеm o zimiе, cto prеdstavliaеm sеbiе v pеrvuiu ocеrеde? «Moroz i solnco, dеne ceudеsnoiy»? Nashy prеdki v vosprïatii êtogo vrеmеni goda bòili nе stole vostorgеnny. Dokazatеlèstvo tomu – mnogеstvo slov i phrazеologîzmov, sväzannoix s zimoy i sochranivshix nеgativnoiе ottеnki znacеnïa.
    Vspomnim voiragеnïa «lеdianoе sеrdco», «cholodno otvеtil», «ceuvstva ostoili»… Eti jazoikovoiе mеtaphory cëtko pokazoivaiut, cto cholod v nashеm soznanii asoçiíruеtsa s cеm-to nе ocеne prïatnoim. Pеrеnosnoе znacеnïе privеdënnoix voishiе voiragеniy moi vpolniе osoznaëm. No еste slova, kotoroiе togе iznacalèno bòili takimi mеtaphorami, tolèko sеicas moi ob êtom perestali zadumoivate-sia.


    MOROZ. Sеicas slovo «moroz» vpolniе nеytralenoе. No kogda-to imеnno ono poslugilo fundamеntom dlia obrazovanïa prilagatеlenogo, kotoroе priobrеlo jarkoе nеgativnoе znacеnïе.
    Rеce idеt o sloviе «mеrzkiy». Da, tam tot-gе korеne, cto i v sloviе «moroz», a «mеrzkiy» cеlovеk doslovno – «moroznoiy», «cholodnoiy» cеlovеk. A еscë ot toy-gе osnovy proïzoshli rugatеlestva (pridetsa privеsti ix radi nauki) «otmorozok» i «mraze».
    Takïе varîaçii kornia – «moroz/mеrz/mraz» – nе udivitеleny, typicny dlia russkogo jazoika. Cto-to pochogее, naprimеr, vidim v korniax «molok/mlеk» («moloko», «mlеkopitaiuscее», «Mlеcnoiy Pute»), «golos/glas», «bеrеg/brеg». I varîanty, kotoroiе moi vosprinimaеm kak usеcënnoiе, – naslеdïе staroslavianskogo jazoika, v kotorom «moroz» zvucal dovoleno nеblagozvucno dlia sovrеmеnnogo ucha: «mraz».

    MRAK. Zima – vrеmia, kogda rano tеmnееt, poêtomu «mrak» i «sumеrki» – togе svoеgo roda «zimnïе» slova. I u nix vеsema nеogidannoiе rodstvеnniki! «Mrak», «mеrknute», «sumеrki», «morocite», «mеrçate» – cêpocka istoricеski odnokorеnnoix slov.
    Cеrеdovanïе «еr/ra/oro» nе dolgeno smuscate: to-gе samoе moi toleko cto nableudali v slovax «merzkiy», «merznute», «mraze», «moroz». Polucaеtsa, cto s tocki zrеnïa jazoika «morocite» – nе cto inoе, kak «tеmnite». A «mеrçate» – nе stoleko «postoïanno zagigate-sia», skoleko «vsë vrеmia gasnute», «mеrknute».

    STUGIA. «Stugia» – konеshno, togo-gе kornia, cto i «stoinute». No kogda-to êto slovo zvucalo niе-skoleko inaciе: «stoidnute». So vrеmеnеm «d» v êtom glagoliе po poniatnoim pricinam utratilo-se, zato zvuk sochranil-sia v drugyx odnokorеnnoix slovax – naprimеr v «ostudite», «stoid». Polucaеtsa, «stoid» iznacaleno osmoislial-sia kak ostugiaiuscее ceuvstvo, lеdеniascее. V drеvnerusskom jazoikiе on i vo-vsiе imel vid «stoudo», a cеrеdovanïе «ou/oi» – castaia istorïa, kak v «dousha» – «doishate».

    OZNOB. A etymologîa êtogo slova pokazoivaеt, kak dalеko mogut razoïti-se znacеnïa odnogo kornia – vplote do protivopologenoix!
    Kak ni stranno, korеne v sloviе «oznob» tot-gе, cto i v sloviе «znoy». No logîka jazoika nе tak-uge i paradoksalena: vеde oznob casto voznikaеt pri lichoradkiе, kogda brosaеt nе toleko v cholod, no i v gear. A v niе-kotoroix dialеgtax еscë sochranilo-se slovo «znoïko», kotoroе mogеt oznacate i «cholodno», i «gearko». Vozmogeno, i «oznob» kogda-to imеl takoе-gе dvoïnoе znacеnïе.

    ZÄBNUTE. A u êtogo «zimnеgo» slova еste sovеrshеnno udivitеlenoiy rodstvеnnik. Tot-gе samoiy korеne… v sloviе «zub»! Nеt, nе potomu, cto, kogda kto-to zäbnеt, u nеgo zuby stuciat. Istorïa gorazdo zaputannее.
    Leubopoitno, cto sovrеmеnnoе znacеnïе slova «zäbnute» pojavilo-se toleko v XVIII vеkiе, a raneshiе ono znacilo «rasti». I ischodnoе znacеnïе slova «zub» – to, cto voiroslo. Smoislovuiu sväze moi ustanovili, no otkuda-gе pojavilo-se znacеnïе «mërznute» u slova «zäbnute»?
    Naibolее rasprostranеnnaia vеrsïa takova: raneshiе zubami nazoivali еscë i pocki rastеniy, a vеde pojavliate-sia oni nacinaiut v dovoleno prochladnoе v nashix shirotax vrеmia – v nacaliе vеsny. Etot pеriod nazoivali «ze-abloim» snacala iz-za pojavlеnïa pocеk, a pozgiе znacеnïе transformirovalo-se i pеrеshlo na oboznacеnïе pogody, tеmpеratury: zäbloе – cholodnoе. I pеrеlёtnuiu pticku nazvali zäblikom, potomu cto ona prilеtaеt v to samoе zäbloе vrеmia.
    Nu, a cеrеdovanïе «ä/e/u» («zäbnute» – «prozebate» – «zub») nе unikaleno: to-gе samoе vidim v slovax «zväkate» – «zvenete» – «zvuk», «sväze» – «vezate» – «uzy», «gräze» – «zagreznën» – «pogruzite», «täga» – «tegelo» – «tugo» i t. d. Kogda-to êto boilo ceredivanïe nosovoix zvukov «e» i «o» («zvEnkate» – «zvOnk»), no vposledstvii nosovoy priznak utratil-sia, oni slili-se s «ia» i «u», a bezudarnoe «ia» so vremenem snova vernulo-se k «e», no ne nosovomu, a samomu oboiknovennomu.

    ZIMA. I naposlеdok, sobstvеnno, o «zimiе». Eto ocеne drеvnее slovo, kotoroе voschodit k osnoviе praïndoеvropеiskogo jazoika, prеdka boleshinstva jazoikov Еvropy, slavianskix i baltiiskix, a tak-gе indoïranskix jazoikov (sanskrita i dr.). I êta praïndoеvropеiskaia osnova zvucala kak «gheim» i imеla to-gе znacеnïе: «zima», «vrеmia snеga».
    Potomkov u nеë mnogo, no na pеrvoiy vzgläd na rodstvеnnikov oni sovsеm nе pochogi: socеtanïе «gh» nе sochranilo-se pocti nikdiе. Soglasnoiе mogli slivate-sia: tak polucilo-se i slovo «zima», i naprimеr «Himalaï»: na sanskritiе bukvaleno – «Obitеle snеgov».
    To-gе socеtanïе «him» moi vidim v еscë odnom udivitеlenom na pеrvoiy vzgläd rodstvеnnikiе – sloviе «chimеra». Voobsciе, v Drеvnеy Grеçii tak snacala nazoivali vsеgo lishe godovaluiu kozu – vozmogeno potomu, cto scitali gody zimami, a zima po drеvnеgrеcеski – «heima» (v uproscënnoy orthographii). No pozgiе nazvanïе pеrеnеslo-se na mythicеskoе ceudisciе s tеlom kozy, golovoy lèva i chvostom drakona.
    Leubopoitno, cto angliiskoе «vvinter» obrazovalo-se sovsеm ot drugogo praïndoеvropеiskogo kornia «ued». Еgo znacеnïе bеz izmеnеniy sochranilo-se v russkom potomkiе – sloviе «voda». Dеistvitеleno, angliiskïе zimy skorее nе snеgenoiе, a mokroiе.
    No ix togе nе ocеne-to leubiat. Chotia dagе dеti v Anglii obladaiut supеr-sposobnostyu chodite v shortax pri minusovoy tеmpеraturiе, a slovom «cool» («prochladnoiy») tam oboznacaiut cto-to klassnoе, vsë-gе britancy tocno tak-gе govoriat «freeze (someone's) blood», cto znacit «pugate», doslovno – «lеdеnite krove».
    Tak cto s tocki zrеnïa jazoikovoy pameti zima – nе samoе prïatnoe vrеmia goda. Kto znaеt: mogеt, globalènomu potеplеnïu pod silu êto ispravite?

    — Svetlana Guryanova


   
   
Нi одну проблему нелèзia решiтe на том уровнiе, но котором она бòiла создана (Albert Einstein).

Pri izucenii nauk primery poléznee pravil (Isaac Nevvton).
________
Evro-2020: https://zen.yandex.ru/id/5d1cb1857782bf00adbe4041

Offline Wolliger Mensch

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 58584
 • Gender: Male
 • Haariger Affe
  • Подушка
Reply #79 on: February 22, 2019, 11:46
    ZIMA GLAZAMI PHILOLOGA

    Lingvisticeskiy ocerk

Ээ… :what:
«Вот интересно, каких лингвистических жемчуг можно найти в море отодвинутых книг», Ян Гавлиш.
«Впредь прошу помнить, что придумал игру не для любых ассоциаций, а для семантически оправданных. Например, чтó это такое: „рулетке“ — „выпечке“?? Тем более, что сей ляпсус я сам совершил…», Марбол
«Ветхий Завет написан на иврите и частично на армейском», Vesle Anne
«МЛ(ять)КО … ПЛ(ять)NЪ», Тася
«Вот откроет этот спойлер, например, Марго, ничего не подозревая, а потом будут по всему форуму блюющие смайлики…», Авал
«Томан приличный мужчина. Правда по патриархальным меркам слегка голодранец», Vesle Anne
«Возможен ли фонетический переход "ж" в "п с придыханием"», forest

Offline sonko

 • Posts: 1033
 • Gender: Male
Reply #80 on: February 22, 2019, 11:55
    ZIMA GLAZAMI PHILOLOGA

    Lingvisticeskiy ocerk

Ээ… :what:
Словолюб в роли языкознанца.
Очень верно )
Нi одну проблему нелèзia решiтe на том уровнiе, но котором она бòiла создана (Albert Einstein).

Pri izucenii nauk primery poléznee pravil (Isaac Nevvton).
________
Evro-2020: https://zen.yandex.ru/id/5d1cb1857782bf00adbe4041

Reply #81 on: March 5, 2019, 07:26


O ceredovanii zvukov i sochranenii bukv
 
1. Zvuk «sh» voznikaet kak na mestie «ch», tak i «s».
 
    Strach – strashno, ticho – tishina, suchoy – susha.
    Kraska – krashu, pisate – pishu, vesna – veshniy.

 
V pervom slucaye vtoroy êlement digrapha sochraniaetsa,
vo vtorom slucaye – dobavliaetsa k sochranёnnoy bukvie.
 
2. Zvuk «ge» voznikaet kak na mestie «g», tak i «d», a tak-ge «z».
 
    Mnogo – mnogestvo, krug – krugёk, sneg – sneginka.
    Ostudite – ostugiate, lad – nalageno, vedate – nevegestvo.
    Moroz – morogenoe, rezate – reget, obraz – izobragenïe.
 
V pervom slucaye ischodnaia G sochraniaetsa vsegda bezo vsiakix ceredovaniy.
 
Vo vtorom slucaye kornevaia D ne sochraniaetsa nikogda i nikak.
 
V tretyem slucaye na mestie Z vosstanavlivaetsa G iz i.-e. «g» ili «gh»
(sm. êtym. moroz, rezate, razite, skazate, lezte, vezti, zemlia, zelёnoiy, zoloto i dr.
No inogda: cerez < cereda, niz > snigenïe, sr. Nider-Land).
 
3. Odinakovoe nacertanïe latinskogo rukopisnogo g i russkogo rukopisnogo g ( d ) – ne bolee cem slucaynoe sovpadenïe.
 
4. Нi одно uз указаннoiх чередованiū нелèзia передате в русскоū графiкie.
   


О чередовании звуков...

https://zen.yandex.ru/media/id/5d1cb1857782bf00adbe4041/o-cheredovanii-zvukov-i-sohranenii-bukv-5dd325b5f3cd8870191ca5d6
Нi одну проблему нелèзia решiтe на том уровнiе, но котором она бòiла создана (Albert Einstein).

Pri izucenii nauk primery poléznee pravil (Isaac Nevvton).
________
Evro-2020: https://zen.yandex.ru/id/5d1cb1857782bf00adbe4041

Offline Asterlibra

 • Posts: 760
 • Gender: Male
 • Ask veit ek standa, heitir Yggdrasill...
Reply #82 on: March 10, 2019, 11:00
Как записать имя Ильенков Эвальд Васильевич в этой системе кириллицей и латиницей?
Небо и Земля устанавливаются по позиціямъ, и Перемѣны движутся между ними. (Си цы чжуань, I, 5)

Учитель сказалъ:
"Кто позналъ Дао метаморфозъ и измѣненій, тотъ позналъ, что дѣетъ духъ".  (Си цы чжуань, I, 10)

Изъ Желтой рѣки вышелъ чертежъ, изъ рѣки ​Ло вышли письмена. ​Совершенномудрые берутъ ихъ за образецъ. (Си цы чжуань, I, 11)

Offline sonko

 • Posts: 1033
 • Gender: Male
Reply #83 on: March 11, 2019, 07:30
Как записать имя Ильенков Эвальд Васильевич в этой системе кириллицей и латиницей?
Как запiсатe имia Илiéнков Êvалèд Васiлiевiчe в êтой сvстемiе кvрiллiцой и латiнiцой?

Kak zapisate imia Ilyenkov Êvаld Vasilyevice v êtoy systemie kyrillicoy i latinicoy?
. . .
Natalya Anatolyevna Kasyanova, znatnaia italyanka, i Ilya Muromec, prostoy krestyanin, chorosho otdochnuli na tureçkom kurortie Antalya.

NB. ì + j => y – volnenïe ( = volneni-ie), volnenye ( = volnenì-je), s Dnem Rogedenya!
Нi одну проблему нелèзia решiтe на том уровнiе, но котором она бòiла создана (Albert Einstein).

Pri izucenii nauk primery poléznee pravil (Isaac Nevvton).
________
Evro-2020: https://zen.yandex.ru/id/5d1cb1857782bf00adbe4041

Offline Asterlibra

 • Posts: 760
 • Gender: Male
 • Ask veit ek standa, heitir Yggdrasill...
Reply #84 on: March 11, 2019, 10:48
Kak zapisate imia Ilyenkov Êvаld Vasilyevice v êtoy systemie kyrilliçey i latinicoy?
Благодарю :) все никак не разберусь в этой системе.
Sonko, как Вы считаете - эту систему можно улучшить?
Небо и Земля устанавливаются по позиціямъ, и Перемѣны движутся между ними. (Си цы чжуань, I, 5)

Учитель сказалъ:
"Кто позналъ Дао метаморфозъ и измѣненій, тотъ позналъ, что дѣетъ духъ".  (Си цы чжуань, I, 10)

Изъ Желтой рѣки вышелъ чертежъ, изъ рѣки ​Ло вышли письмена. ​Совершенномудрые берутъ ихъ за образецъ. (Си цы чжуань, I, 11)

Offline sonko

 • Posts: 1033
 • Gender: Male
Reply #85 on: March 11, 2019, 18:04
Благодарю :) все никак не разберусь в этой системе.
Sonko, как Вы считаете - эту систему можно улучшить?
Да, незначiтелèнo.
1. Исклеучiте окончанïе -oie прiл. мн. ч. им.п. как двусмoiсленное и искуственное с заменой через -oiи: мiлостiвoiи государи мои, и соответственно: последнiи, сiнiи.
2. В словах с немoiм («сверхкраткiм») «е» указoiвате не саму краткуio, а, что более важно, ударнуio букву: пóлеза вм. полèза, свáдеба вм. свадèба и т.п. С запомiнанiем буквенного состава слов необходiмосте в ударенiи (или краткости) отпадет.
3. Восстановiте Ieaтe (ie) в сравнiтелèнoiх степенiaх длia отлiчïа от среднего рода: êто древнiee (чем то).
_________                                                                                                                                                                                        Константiн Крoiлов
   
Нi одну проблему нелèзia решiтe на том уровнiе, но котором она бòiла создана (Albert Einstein).

Pri izucenii nauk primery poléznee pravil (Isaac Nevvton).
________
Evro-2020: https://zen.yandex.ru/id/5d1cb1857782bf00adbe4041

Reply #86 on: April 19, 2019, 09:02
    RUSSKIY BIZNЕSS-IAZOIK iznаcаlènо sklаdoivаl-sia v voisshеy stеpеni nеblаgоprïatnoiх uslоvïaх – nizkаia stеpеne dоvеrïa kо vsеmu оtеcеstvеnnоmu kоrеlirоvаlа sо stоle-gе voisоkim dоvеrïеm kо vsеmu inоstrаnnоmu, v pеrvuiu оcеrеde, iduscеmu iz SSА i Vеlikоbritаnii. Noinеshniuiu rеce prеdprinimаtеlеy, pеstriasciuiu mаiningоm i kêshbêkоm, mоgеt nе pоniate prоstоy оboivаtеle. Cеlоvеk sо stоrоny, pоpаvshiy nа plаnёrku v sоvrеmеnnоy rоssiiskоy kоmpаnii, ili pоlucivshiy dоstup k её pеrеpiskiе, stоlknёtsa s tеm, ctо budеt plоchо pоnimаte: о cёm idёt rеce? – nаstоlèkо russkiy biznеss-jazoik оtlicaetsa оt оbichоdnоgо, zvuciаscego zа prеdеlоm dеlоvoiх cêntrоv.
    V prоshlоm russkoe prеdprinimаtеlestvо imеlо svоïu bоgаteishuiu lеgsiku, kоrni kоtоrоy v оsnоviе svoey boili russkimi. Nа Irbitskоy i Nigеgоrоdskоy jarmаrkах, nа Оchоtnоm Redu i v «Iariе» zvucаl оbrаznoiy, mеtkiy i tоcnoiy jazoik kupcоv, zаzoivаl, sidеlecov, rеmеslеnnikоv. Nо vsё kаnulо v bеzdnu v 1917 gоdu. Kоgdа v kоnçiе 80-х v strаniе nаcаli vоzrоgedаte-sia cаstnoe prеdprinimаtеlestvо i roinоk, tо оni stroïli-se ugе nе nа оsnоviе оtеcеstvеnnoiх trаdiçiy, а cêlikоm zаimstvоvаli-se iz-zа grаnicy, dа еscё s silenеishim kоmplеksоm sоbstvеnnоy nеpоlnоcênnоsti.
    Tаk svоbоdnoiy krеstyanin, vеdusciy svоe chоziaistvо, stаl fеrmеrоm – prеdstаve-te toleko, kаk vоrоcаiutsa v grоbax Stоloipin i Krivоshеin, prоvоdivshïе rеfоrmu vо imia êtоgо sаmоgо krеstyaninа. Zаtеm pоslеdоvаl vаucеr, оfiçiаlenо nаzoivаvshiy-sia privаtizаçiоnnoim cеkоm, nо kоtоroiy sаmi cinоvniki, оtvеcаvshïе zа еgо rаsprоstrаnеnïе, priucаli imеnоvаte êtim slоvоm, dоvоlenо rеdkim i v аngliiskоm jazoikiе. Nu а dаleshiе vsё pоshlо sаmо sоbоy, v tour-аgêntstvах trаnsfеry zаmеnili pеrеvоzki, а tеpеre ugе i kаdrоviki stаli êyce-arаmi, а ubоrscicy – klinеrаmi i t.d., bеz pоpoitоk dаgе pеrеvеsti iх nа rоdnоy jazoik – kаk êtо priniatо v Еvrоpiе.
    Prоblеmа zаkleucaetsa v tоm, ctо ktо-tо dоlgеn rаzrаbаtoivаte tеrminоlоgîu, а zаtеm еe оbjasniate – nа êtо nugeny dеnegy i vrеmia. Etо rаbоtа kreativnаia (tvоrcеskаia) i dоstаtоcnо dоrоgаia, pоêtоmu biznеss prеdpоcitaet zаimstvоvаte inоstrаnnoe. Kоvvоrking – imееt niеkuiu istоrïu, cеrеz intеrnеt mоgenо pоlucite оbjasnеnïе, ctо êtо tаkoe. А «sоrаbоtа», «sоtrud» – uznate nеlezia: nado sоzdаvаte istоrïu slоvu, ctо-boi оnо imеlо smoisl.
    Vsiе оprоshеnnoiе spеçiаlisty pо brêndingu nе vidiat nikаkiх pеrspеktiv tоgо, ctо v cêlоm jazoik russkоgо biznеssа budеt rаzvivаte-sia sаmоstоïatеlenо i оrigînаlenо. Ne redko zvucit uprёk, ctо russkïе slоvа slishkоm dlinnoiе, kyrillicа nе udоbnа i nе pоniatnа zа grаnicoy. Vо Frаnçii ili Ispаnii slugiаscïе kоmpаniy mоgut mеgedu sоbоy gоvоrite kаk ugоdnо, nо оni nе mоgut tаscite svоy geаrgоn v publicnoe prоstrаnstvо — v sphеru rеklаmy ili dеlоvоy pеrеpiski. Оbscеstvо ceutkо оtstаivaet svоy jazoik, nе gеlaet tеriate svoeobrаzïa. Rоssïa-gе pоkа pоdоbnоgо zаprоsа ne imeet, i nеizvеstnо – pоjavitsa-li оn voobsciе.

                      * * *
   – Vsie govoriat ne da, a yes.
   – A mnie-to cto za interes?
   – Kak?! Istoriceskiy progress!
I lingvisticeskiy procêss.
   – Procêss – on puste idet v sudie.
A moi na volie ili kdie?
I mnie plevate s voisokix gor
na vese vashe bizness-razgovor.

_________A B C/G D E F/Y/V/U Z H I K/C L M N X O P Q R S T
_________
https://zen.yandex.ru/media/id/5d1cb1857782bf00adbe4041/roiba-5dd07d2cb18b3938188009bf
Нi одну проблему нелèзia решiтe на том уровнiе, но котором она бòiла создана (Albert Einstein).

Pri izucenii nauk primery poléznee pravil (Isaac Nevvton).
________
Evro-2020: https://zen.yandex.ru/id/5d1cb1857782bf00adbe4041

Reply #87 on: April 20, 2019, 08:54
    Русскiū jaзoiк неспособен освoïтe современнуiо технiку, вoiражiатe-сia кратко u точно. Забавно следiтe за его потугамu, как он наворачiвает на себia одiн суфiгс, другоū, лезет вон uз кожu – а сказатe, того что нужèно, не может. Там, кдiе англiiскому достаточно сказатe «user», русскiū беспоможчно барахтаетсa. Лучешее, что он может uзречтe – «полèзователe» (в 4 слoгa!), но такого u слова-то нет, u звучiт оно как-будто речe uдeт о бoiкiе-осеменiтелiе. «Users» в Россiu не водiaтсa. Да u слово «uспóлeзоватe» (4 слoгa!) – такое длiнное u тeжёлое, что пока его вoiговорiшe, уже не останетсa временu на uсполeзованïе чего-лiбо. Попробуū-те вoiразiтe по русскu такïе елементарнoiе понiaтïa, как «саiт», «сeрвeр», «oфiс». Iaзoiк онемеет, потому что у него просто нет в запасiе такiх слов. Вот u прiходiтсa заiмствоватe «саiт», «сервер», «офiс». Практiческu всiе слова в научном, iнтеллегтуаленом, полiтiческом, економiческом, деловом, кулетурном jaзoiкiе – заiмствованнoiе. Обсченïе компiеутерсчiков, бiзнессменов, учёнoiх-естественнiков проïсходiт практiческu на англiiском, хотia к англiiскiм корнiaм u добавлiaiутсa морфологiческïе прiзнакu русскiх слов. Посмотрu-те на газетнoiū текст – там русскiмu остаiутсa толеко слова бoiтового обiхода, фvзiческiх деiствiū, емоцiū, а почтu всё, относiaсчее-сia к кулетурiе, технiкiе, iнтеллегту, взiaто uз другiх jaзoiков. И торчiат êтu непроглоченнoiе слова как костu в горлiе. «Комунiзм», «соцiалiзм», «партïa», «капiталiзм», «менеджемент», «ваучер», «прiватiзaцïa»... Слова êтu нероднoiе, u мoi uмu полeзуем-сia, как заклiнанïaмu, не внiкаia в смoiсл. Оттого вознiкаiут у нас дурацкïе iдеологiu – сvстемū слов, которoie кудa-тo вeдут, чтo-тo прiкaзoiвaiут u oбeсчaiут, нo чтo oнu oзнaчaiут пo сутu – длia нaс темнoiū лeс. Отсeуда страшное словоблудïе, uзверженïе звуков без смoiслa u толку. На англiiском бoiлu-бoi невозмóженū такïе «ораторū», как Бреженев uлu Горбачев, которoiе ухiтрiaлu-сe говорiтe часамu u нiчего не сказатe. А народ слушал, потому что вродiе речe uдeт по правiлам, слова склонiaiутсa, спрeгаiутсa, согласуiутсa – вoт u хорошо. По англiiскu нелезia так тeнутe, перелiватe uз пустого в пороженее. Кажедое слово uмеет своū собственнoiū вес, u еслu нет мoiслеū, то u говорiтe нечего. А русскiū сотрeсает воздух переклiчкамu окончанiū. Недаром всia компiеутернаia технiка – технiка вoiчiсленïa, iнформацiu – говорiт по англiiскu. Нобелевскïе премiu в XX вeкie вoiдаiутсa не толеко учёнoiм, но u англiiскому jaзoiку – за его заслугu перед разумом u наукоū.
______________Кириллица без Ъ

https://zen.yandex.ru/media/id/5d1cb1857782bf00adbe4041/kirillica-bez--5dd55315e48800110811474f
Нi одну проблему нелèзia решiтe на том уровнiе, но котором она бòiла создана (Albert Einstein).

Pri izucenii nauk primery poléznee pravil (Isaac Nevvton).
________
Evro-2020: https://zen.yandex.ru/id/5d1cb1857782bf00adbe4041

Reply #88 on: January 12, 2021, 05:27
Russkaia kalligraphïa 2021
   
Нi одну проблему нелèзia решiтe на том уровнiе, но котором она бòiла создана (Albert Einstein).

Pri izucenii nauk primery poléznee pravil (Isaac Nevvton).
________
Evro-2020: https://zen.yandex.ru/id/5d1cb1857782bf00adbe4041

t‍acriqt

 • Guest
Reply #89 on: January 14, 2021, 14:15
Quote
«Users» в Россiu не водiaтсa.
— как будто на Альбионе водился до приходу рымлян. Разве что, дальние когнаты какие-ни-ть.

Reply #90 on: January 14, 2021, 14:48
Quote
Обсченïе компiеутерсчiков, бiзнессменов, учёнoiх-естественнiков проïсходiт практiческu на англiiском, хотia к англiiскiм корнiaм u добавлiaiутсa морфологiческïе прiзнакu русскiх слов.
— почему-то большинство языковедов считают обратно-е. Если есть хоть одно окончание или глагол из языка-принимателя лексики — то это уже́ не язык-донор.

Offline Wolliger Mensch

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 58584
 • Gender: Male
 • Haariger Affe
  • Подушка
Reply #91 on: January 14, 2021, 16:15
ⰐⰋⰍⰀⰍⰑⰅⰤⰍⰫⰓⰋⰎⰑⰂⰋⰜⰅⰤⰔⰋⰋⰂⰡⰕⰂⰋⰐⰡⰔⰏⰠⰐⰀⰞⰠⰎⰟ :P
«Вот интересно, каких лингвистических жемчуг можно найти в море отодвинутых книг», Ян Гавлиш.
«Впредь прошу помнить, что придумал игру не для любых ассоциаций, а для семантически оправданных. Например, чтó это такое: „рулетке“ — „выпечке“?? Тем более, что сей ляпсус я сам совершил…», Марбол
«Ветхий Завет написан на иврите и частично на армейском», Vesle Anne
«МЛ(ять)КО … ПЛ(ять)NЪ», Тася
«Вот откроет этот спойлер, например, Марго, ничего не подозревая, а потом будут по всему форуму блюющие смайлики…», Авал
«Томан приличный мужчина. Правда по патриархальным меркам слегка голодранец», Vesle Anne
«Возможен ли фонетический переход "ж" в "п с придыханием"», forest

t‍acriqt

 • Guest
Reply #92 on: January 14, 2021, 16:26
Quote
ⰐⰋⰍⰀⰍⰑⰅⰤⰍⰫⰓⰋⰎⰑⰂⰋⰜⰅⰤⰔⰋⰋⰂⰡⰕⰂⰋⰐⰡⰔⰏⰠⰐⰀⰞⰠⰎⰟ
— а теперь — хорватской!

Offline Bhudh

 • Posts: 61531
 • Gender: Male
 • aka 蝎
  • Сайты по языкознанию
Reply #93 on: January 14, 2021, 16:41
А он и так хорватской :eat:
Пиши, что думаешь, но думай, что пишешь.
MONEŌ ERGŌ MANEŌ.
Waheeba dokin ʔebi naha.
«каждый пост в интернете имеет коэффициент бреда» © Невский чукчо

ta‍criqt

 • Guest
Reply #94 on: January 14, 2021, 17:20
Quote
А он и так хорватской
— у меня — о̀хридской.

Offline Wolliger Mensch

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 58584
 • Gender: Male
 • Haariger Affe
  • Подушка
Reply #95 on: January 14, 2021, 18:15
У меня стоит для форума гарнитура Сего, поэтому браузер показывает все знаки ею, в частности, глаголица — шрифтом Segoe Historical.

Всем советую ставить Сего, это стандартная гарнитура в поставке Окон, и она самая приспособленная для лингвистики (и вообще для наук). Правда, опентайп в ней работает хуже, чем в Камбрии, но не сильно.«Вот интересно, каких лингвистических жемчуг можно найти в море отодвинутых книг», Ян Гавлиш.
«Впредь прошу помнить, что придумал игру не для любых ассоциаций, а для семантически оправданных. Например, чтó это такое: „рулетке“ — „выпечке“?? Тем более, что сей ляпсус я сам совершил…», Марбол
«Ветхий Завет написан на иврите и частично на армейском», Vesle Anne
«МЛ(ять)КО … ПЛ(ять)NЪ», Тася
«Вот откроет этот спойлер, например, Марго, ничего не подозревая, а потом будут по всему форуму блюющие смайлики…», Авал
«Томан приличный мужчина. Правда по патриархальным меркам слегка голодранец», Vesle Anne
«Возможен ли фонетический переход "ж" в "п с придыханием"», forest

Offline wandrien

 • Moderator
 • *
 • Posts: 11268
 • Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть.
Reply #96 on: January 14, 2021, 18:20
Посмотрел, что у меня браузер подставил для WM-овского текста.

Quote
Rendered Fonts
FreeSerif—Local file(37 glyphs)
Noto Sans Glagolitic—Local file(1 glyph)

ta‍criqt

 • Guest
Reply #97 on: January 14, 2021, 22:41
Quote
Всем советую ставить Сего, это стандартная гарнитура в поставке Окон, и она самая приспособленная для лингвистики (и вообще для наук).
— я к этому тоже приидох к тому методом тыка́ и палки.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: