Главное меню
Мы солидарны с Украиной. Узнайте здесь, как можно поддержать Украину.

български за някой

Автор аз, февраля 14, 2004, 19:33

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

christo_tamarin

Цитата: Юнона от декабря  3, 2009, 00:53Докато го карвах___КАРАХ_______ (карам) към тях, той _седеше_________ (седя) в гробно мълчание.

Защо КАРАХ, а не КАРВАХ? Нали това е било продължително действие?
В славянските езици наблягаме на продължителността на действието, като употребяваме имперфективен глагол (глагол от несвършен вид, несвършен аспект). А пък с употребата на перфективен глагол (глагол от свършен вид) разглеждаме действието в неговата цялост. Това е и в български, и в руски.

Когато някой учи български или руски, той трябва да запомни видът (аспектът) на всеки глагол и да го употребява в съответствие с това. Във всеки речник аспектът на глаголите е означен.

Глаголът КАРАМ с това си значение го няма в руски. Следоватетелно, трябва просто да видите в речникът, че българският глагол КАРАМ е имперфективен. Той сам по себе си е имперфективен и означава действието в неговият ход, без да има нужда от допълнителна имперфективна наставка -В-. Глагол КАРВАМ в българският език няма.

Така е и в руски. Глаголът СМОТРЕТЬ е имперфективен сам по себе си и няма нужда от допълнителна имперфектизация по типа СМАТРИВАТЬ. Глагол СМАТРИВАТЬ в руски няма.

В упражненията, които уважаемата Дани Ви задава, аспектът на глаголите не е указан. Обикновено Дани дава в скоби имперфективният глагол, а от Вас се очаква да го замените с перфективен глагол, но само при необходимост, разбира се. Може да се случи и обратното: в скоби Дани да е указала перфективен глагол, който при необходимост може да се замени с имперфективен.

Следователно Ви се налага да използвате този механизъм от словообразуването, чрез който от имперфективен глагол може да се получи перфективен глагол (перфективизация на имперфективен глагол) и обратното, от перфективен глагол може да се получи имперфективен (имперфективизация на перфективен глагол).

Да повторя: така е и в руски, и в български. Общо славянско наследство.

Да повторя и друго: чрез имперфективизация или чрез перфективизация се получава друг глагол от другият аспект. Този друг глагол е друга дума и в речниците се указва отделно. Той може да има и друго (слабо или силно променено) значение. 

Обърнете внимание и на още нещо: езикова грешка е да опитвате имперфектизация на имперфективен глагол или пък перфектизация с наставка на перфективен глагол. И в руски, и в български.

Имперфектизацията става с имперфектизираща наставка. Пример в руски: ДАТЬ -> ДАВАТЬ. Примери в български: (да) ДАМ -> ДАВАМ; (да) РОДЯ -> РАЖДАМ; (да) ВИДЯ -> ВИЖДАМ. Забележка: глаголът ВИДЯ в български език сега е перфективен, но съвсем доскоро (например в речта на дядо ми) е бил имперфективен, както руският глагол ВИДЕТЬ.

Перфектизацията става или с перфектизираща наставка, или с представка, или с представка и перфектизираща наставка едновременно.

Примери на перфектизация с наставка: {руски} ТОЛКАТЬ -> ТОЛКНУТЬ; {български} СЕДЯ -> (да) СЕДНА.

Представките са по-общ механизъм на словообразуването и се прилагат не само за перфектизация, а и просто за получаване на нова дума с друго значение. Перфектизацията чрез представка може да измени значението на глаголът.

Примери на перфектизация с представка: {руски}  ВИДЕТЬ -> УВИДЕТЬ; {български} КАРАМ -> (да) НАКАРАМ; {български} ГЛЕДАМ -> (да) ПОГЛЕДАМ.

Цитата: Юнона от декабря  3, 2009, 00:53И освен това искам да те попитам за глаголите ГЛЕДАМ, ГЛЕДНА, ПОГЛЕДАМ, ПОГЛЕЖДАМ.
Нека да приложим горните разсъждения.

Започваме от имперфективният глагол ГЛЕДАМ (смотреть).

Прилагаме към него перфективизация едновременно с представка и наставка и получаваме перфективният глагол (да) ПОГЛЕДНА.

Прилагаме перфективизация само с представка и получаваме перфективният глагол (да) ПОГЛЕДАМ.

Към някой от тези перфективни глаголи прилагаме имперфективизация и получаваме имперфективният глагол ПОГЛЕЖДАМ.

Глагол ГЛЕДНА в български език би могло да има, но няма. Има ПОГЛЕДНА.

Българският език има най-сложната система на глаголите от всички европейски езици.

Цитата: regn от декабря  3, 2009, 18:16
Цитата: DannnyBB от декабря  3, 2009, 17:55
Аз карах
Ти кара
Той караше
Ние карахме
Вие карахте
Те караха

Дани, дали има в българския език такова милало време, в което окончанията са различни за друго и трето лице на единствено число? Не е ли "ти караше"?
Човек обикновено не знае добре граматиката на родния си език. Уважаемата Дани е омешала аористът и имперфектът на имперфективният глагол КАРАМ. Ще обясня как се е получило.

Презенс (сегашно)_Аорист____Имперфект__
Азкарамкарахкарах
Тикарашкаракараше
Той,тя,токаракаракараше
Ниекарамекарахмекарахме
Виекаратекарахтекарахте
Текараткарахакараха
Уважаемата Дани навярно е носителка на източно-български говор. Ударението навсякъде в горните форми пада на първата сричка. Така е и в стандартния език.

Виждате, че формите за аорист и имперфект съвпадат, освен за 2-ро и 3-то лице ед.ч. Това не е голям проблем: ведь в русском аорист и имперфект всегда совпадают и русские в этом проблемы не видят.

За 2-ро лице ед.ч. формите за трите времена добре се различават.

Проблем има за 3-то лице единствено число: съвпадат формите за аорист (минало свършено) и сегашно време.

Тя кара в дъждъ. She drives/drove in the rain.

Забележка: пиша дъждъ, за да видите, че гласната в последната сричка е ударено Ъ. В западните говори - О.

Как се решава проблемът?

Първо, в много западни говори ударението в аористните форми се мести на втората сричка: кара и вече съвпадение няма. Такова местене на ударението е допустимо в стандартния език, но е непривично за носителите на източни говори.

Тя кара в дъждо. She drives in the rain.
Тя кара в дъждо. She drove in the rain.

Второ, контекстът може би позволява да се отличи сегашно време от аорист:

Тя сега кара в дъждъ. She is driving in the rain now.
Тя вчера кара в дъждъ. Yesterday, she drove in the rain.

Трето. Такъв проблем е възможен само за имперфективни глаголи, а пък за такива глаголи, които са по начало имперфективни, и аористът естествено има имперфективна съставка. Това позволява аористът да се замени с имперфект. Впрочем, в стандартния македонски език имперфективните глаголи нямали аорист и винаги използвали имперфект вместо аорист. Е, замяната на аорист с имперфект при имперфективни глаголи, когато в 3л.ед.ч. аористът съвпада със сегашно време, е свойствено и за източно-българските говори:

Ти караш в дъждъ. You drive in the rain.
Ти кара в дъждъ. You drоve in the rain.
Тя кара в дъждъ. She drives in the rain.
Тя караше в дъждъ. She was driving in the rain.

И така, за носителите на източно-български говор формата кара (3л.ед.ч.) без специален контекст се възприема като сегашна и за 3л.ед.ч. аористът се заменя с имперфект. Затова и уважаемата Дани Ви е написала:
Цитата: DannnyBB от декабря  3, 2009, 17:55..
Ти кара
Той караше..

regn

My problem is that I know the theoretical stuff, but I am afraid to insult Danny as a native speaker - that's why my questions are kind of sneaky...

Юнона

Данни, Христо, много Ви благодаря за всичко! Вашите обяснения са много интересни и най-полезни!!! :yes:

Глагол КАРВАМ измислих като аналогичен на глагол ПРЕКАРВАМ. Нали има двойка
ПРЕКАРВАМ - ПРЕКАРАМ и аз помислих, че има и двойка  КАРВАМ - КАРАМ. ;D
Всъщност, и в руски език няма аористна форма на "ВОДИТЬ МАШИНУ".

Не всичко съм разбрала с глаголната серия "ГЛЕДАМ - ПОГЛЕДАМ - ПОГЛЕДНА - ПОГЛЕЖДАМ".
Например, има варианти:  ГЛЕДАМ ТЕБЕ  и ГЛЕДАМ НА ТЕБЕ.  Защо?

Ако може, преведете на бъргарски, моля Ви, тези руски изречения:
1. Вчера я смотрел телевизор.
2. Вчера я посмотрел один интересный фильм.
3. Вчера я смотрел один фильм, но не до конца.
4. Этот фильм я посмотрел несколько раз.
5 Этот фильм я смотрел несколько раз, но не до конца.

Не мога да уловя тази разлика.

Юнона

 #169 Декабря 1, 2009, 18:29
ЦитатаЮнона, само да не се стреснеш! Текстът е дългичък, но ми е любим.
Авторът е П. Куелю. Надявам се да ти хареса.
Освен всичко, добре илюстрира членуването.

Веднъж някакъв селянин____  почукал силно на врата_ТА___  на един манастир____. Когато вратарЯТ____  отворил, той му подал прекраснИЯ____  грозд____.
- Отче, това е най-хубав_ИЯТ___  грозд____  от моеТО____  лозе____. Дойдох да го подаря.
- Благодаря ти! Веднага ще го занеса на игуменА____, той ще се зарадва на подарък_А___.
- Но аз го донесох за теб!
- За мен? Но аз не заслужавам такъв красив____  дар____  на природа__ТА__.
- Винаги,  когато съм чукал на тази врата____, ти си ми отварял. Когато имах нужда от помощ, понеже реколта_ТА___  ми беше съсипана от сушата, ти всеки ден ми даваше парче ____ хляб____  и чаша____  вино____. Искам този грозд____  да ти даде малко от любовТА____  на слънце_ТО___, от красота_ТА___  на дъждА____  и от БожиеТО____  чудо____.
ВратарЯТ____ сложил грозд_А___  пред себе си и цяла сутрин му се възхищавал, защото той наистина бил красив____. Поради това решил да занесе подаръкА____  на игумен__А__, който винаги го бил насърчавал с мъдриТЕ____  думи____.
Игумен_ЪТ___  се зарадвал на грозд_А___, но се сетил, че един____  от монасиТЕ____ е в манастир_А___  е болен, и си помислил: ,,Ще му занеса гроздА____. Кой знае, може пък това да внесе радост ____ в живот_А___  му."
Грозд_ЪТ___  обаче не останал дълго____  време____  в килияТА____  на болнИЯ___  монах____, който на свой ред____  си рекъл: ,,Готвач_ЪТ___  се грижи за мен, носи ми най-хубавото, което има за ядене____. Сигурен съм, че много ще се зарадва на гроздеТО____." И когато готвачъТ____ се появил на обядА____, носейки храна____ на болни_Я___ монах____, той му подал гроздА____.
- За тебе е. Ти винаги си в контакт_А___  с продуктиТЕ____, които природа___ТА_ ни дарява, и най-добре знаеш какво да направиш от това Божие____  творение____.
Готвач_ЪТ___ бил очарован от красив_ИЯ___  грозд____ и го показал на помощник_А___  си. Грозд_ЪТ___  бил толкова съвършен, че никой не можел да го оцени по-добре от клисаря, който пазел даро-хранителница_ТА___  и когото мнозина от монаси__ТЕ__  в манастира смятали за свят човек____.
Клисар_ЯТ___ на свой ред подарил грозд_А___  на най-млад_ИЯ___ послушник, за да му покаже БожияТА____  намеса и в най-дребниТЕ____ неща от Сътворение_ТО___. Когато послушникЪТ____  поел грозд_А___  в ръцеТА____, сърце_ТО___  му се изпълнило с неземно_ТО___  блаженство____, тъй като никога не бил виждал толкова красив____  грозд____. Сетил се за ден_Я___, в който за пръв път дошъл в манастир_А___, и за монах_А___, който му отворил врата__ТА__; именно този жест му позволил днес да е сред общност_ТА___  от хора, умеещи да ценят чудеса____.
И тъй, малко преди да се свечери, той занесъл грозд_А___  на вратар_Я___.
- Заповядай, да ти е сладко! Прекарваш по-голямата част от време____  сам тук, грозде_ТО___  ще те освежи.
Вратар_ЯТ___  разбрал, че този дар____  наистина е бил предназначен за него, с наслада изял зрънца_ТА___  му и заспал щастлив. По този начин кръг_ЪТ___  бил затворен; кръг_ЪТ___  от щастие____  и радост____, който винаги се образува около човекА____, осъществил контакт_А___  с Енергия____  на любовТА____.

DannnyBB

Цитата: regn от декабря  4, 2009, 16:13
My problem is that I know the theoretical stuff, but I am afraid to insult Danny as a native speaker - that's why my questions are kind of sneaky...

Няма проблем. Приемам забележката с усмивка.
В бързината наистина съм написала неправилна форма, но вие сте много наблюдателни. Благодаря за забележката. :)

Разбира се, че native speakers знаят по-добре граматиките да чуждите езици, които учат, отколкото на своите.


И за да стане още по-смешно, ще упомена, че попаднах на няколко изречения, написани тук от native speaker с неправилно членуване с пълен/кратък член.

Е, както виждате, ние обясняваме на вас, но и ние допускаме грешки. Така че според мен идеята е не да се говори 100% правилен книжовен език. Това почти никой не го прави вече, а и не го може.

Дори и ние допускаме грешки точно на любимите ваши времена и членувания. :)
Давайте смело!

DannnyBB


Веднъж някакъв селянин____  почукал силно на врата_ТА___  на един манастир____. Когато вратарЯТ____  отворил, той му подал прекраснИЯ_ПРЕКРАСЕН, защото се споменава за първи път. Досега не е ставало въпрос за него.___  грозд____.
- Отче, това е най-хубав_ИЯТ___  грозд____  от моеТО____  лозе____. Дойдох да го подаря.
- Благодаря ти! Веднага ще го занеса на игуменА____, той ще се зарадва на подарък_А___.
- Но аз го донесох за теб!
- За мен? Но аз не заслужавам такъв красив____  дар____  на природа__ТА__.
- Винаги,  когато съм чукал на тази врата____, ти си ми отварял. Когато имах нужда от помощ, понеже реколта_ТА___  ми беше съсипана от сушата, ти всеки ден ми даваше парче ____ хляб____  и чаша____  вино____. Искам този грозд____  да ти даде малко от любовТА____  на слънце_ТО___, от красота_ТА___  на дъждА____  и от БожиеТО____  чудо____.
ВратарЯТ____ сложил грозд_А___  пред себе си и цяла сутрин му се възхищавал, защото той наистина бил красив____. Поради това решил да занесе подаръкА____  на игумен__А__, който винаги го бил насърчавал с мъдриТЕ____  думи____.
Игумен_ЪТ___  се зарадвал на грозд_А___, но се сетил, че един____  от монасиТЕ____ е в манастир_А___  е болен, и си помислил: ,,Ще му занеса гроздА____. Кой знае, може пък това да внесе радост ____ в живот_А___  му."
Грозд_ЪТ___  обаче не останал дълго____  време____  в килияТА____  на болнИЯ___  монах____, който на свой ред____  си рекъл: ,,Готвач_ЪТ___  се грижи за мен, носи ми най-хубавото, което има за ядене____. Сигурен съм, че много ще се зарадва на гроздеТО____." И когато готвачъТ____ се появил на обядА_ОБЯД, тук също  за първи път става въпрос за обяд___, носейки храна____ на болни_Я___ монах____, той му подал гроздА____.
- За тебе е. Ти винаги си в контакт_А__КОНТАКТ_  с продуктиТЕ____, които природа___ТА_ ни дарява, и най-добре знаеш какво да направиш от това Божие____  творение____.
Готвач_ЪТ___ бил очарован от красив_ИЯ___  грозд____ и го показал на помощник_А___  си. Грозд_ЪТ___  бил толкова съвършен, че никой не можел да го оцени по-добре от клисаря, който пазел даро-хранителница_ТА___  и когото мнозина от монаси__ТЕ__  в манастира смятали за свят човек____.
Клисар_ЯТ___ на свой ред подарил грозд_А___  на най-млад_ИЯ___ послушник, за да му покаже БожияТА____  намеса и в най-дребниТЕ____ неща от Сътворение_ТО___. Когато послушникЪТ____  поел грозд_А___  в ръцеТА__РЪЦЕТЕ, но вероятно си чукнала грешно буквата А :)__, сърце_ТО___  му се изпълнило с неземно_ТО__НЕЗЕМНО, не е споменавано преди_  блаженство____, тъй като никога не бил виждал толкова красив____  грозд____. Сетил се за ден_Я___, в който за пръв път дошъл в манастир_А___, и за монах_А___, който му отворил врата__ТА__; именно този жест му позволил днес да е сред общност_ТА___  от хора, умеещи да ценят чудеса____.
И тъй, малко преди да се свечери, той занесъл грозд_А___  на вратар_Я___.
- Заповядай, да ти е сладко! Прекарваш по-голямата част от време_ВРЕМЕТО___  сам тук, грозде_ТО___  ще те освежи.
Вратар_ЯТ___  разбрал, че този дар____  наистина е бил предназначен за него, с наслада изял зрънца_ТА___  му и заспал щастлив. По този начин кръг_ЪТ___  бил затворен; кръг_ЪТ___  от щастие____  и радост____, който винаги се образува около човекА____, осъществил контакт_А___  с Енергия__ЕНЕРГИЯТА__  на любовТА____.


Няма какво да кажа просто!

Поздравления за търпението да прочетеш този дълъг текст и да се справиш толкова добре с членуването!
Как да не те хвали човек?! Как?!? :) ;up:
;up:

DannnyBB

Кои прилагателни имена са написани правилно?

пъргъв -  пъргав
гърбъв - гърбав
щедър - щедар
бодър - бодар
пъстър - пъстар


На кой ред правилно са написани представките о- и у- във всички прилагателни?
Опечен, огорчен, опоен, услужлив
Опечен, огорчен, упоен, услужлив
Упечен, угорчен, упоен, услужлив


Коя пословица е написана без грешка?
Трудолюбиф е като пчела.
Горчив е чуждият хляб.
Болен здраф носи.

В кой ред всички думи са написани вярно?
белокамена, изострени, лунната, безсъни
белокамена, изостренни, лунната, безсъни
белокаменна, изострени, лунната, безсънни


Коя дума е написана вярно:
вежлив - вежлиф
груб - груп
чужт - чужд
строк - строг

Юнона, задачата е по-кратка, защото днес е Никулден и бързам с приготовления за празника.

По-късно ще измисля други задачи за гл. времена и членуване.

:)

Юнона

Мила Dannny!

Мерси много за толкова интересни упражнения!  Съжалявам, че дълго няма тук Зоряна, и за нея трябва да направи всички тези упражнения. Мисля, че тя е много ангажирана сега.
Разкажи, моля те, по какъв начин в България се празнува Никулден?

#181
ЦитатаКои прилагателни имена са написани правилно?

пъргъв -  пъргав
гърбъв - гърбав
щедър - щедар
бодър - бодар
пъстър - пъстар
ПЪРГАВ   ГЪРБАВ   ЩЕДЪР  БОДЪР   ПЪСТЪР

На кой ред правилно са написани представките о- и у- във всички прилагателни?
Опечен, огорчен, опоен, услужлив
Опечен, огорчен, упоен, услужлив
Упечен, угорчен, упоен, услужлив
ОПЕЧЕН  ОГОРЧЕН   УПОЕН   УСЛУЖЛИВ

Коя пословица е написана без грешка?
Трудолюбиф е като пчела.
Горчив е чуждият хляб.
Болен здраф носи.
ГОРЧИВ Е ЧУЖДИЯТ ХЛЯБ

В кой ред всички думи са написани вярно?
белокамена, изострени, лунната, безсъни
белокамена, изостренни, лунната, безсъни
белокаменна, изострени, лунната, безсънни
БЕЛОКАМЕННА  ИЗОСТРЕНИ  ЛУННАТА  БЕЗСЪННИ

Коя дума е написана вярно:
вежлив - вежлиф
груб - груп
чужт - чужд
строк - строг
ВЕЖЛИВ   ГРУБ   ЧУЖД   СТРОГ

Юнона, задачата е по-кратка, защото днес е Никулден и бързам с приготовления за празника

christo_tamarin

Цитата: Юнона от декабря  4, 2009, 22:44Глаголът КАРВАМ го измислих като аналогичен на глаголът ПРЕКАРВАМ. Нали има двойка
ПРЕКАРВАМ - ПРЕКАРАМ и аз си помислих, че има и двойка  КАРВАМ - КАРАМ.
Поправките ми не са съществени - целят да се осъвършенствате в българският език.

Да, в български има глаголи ПРЕКАРВАМ, ДОКАРВАМ, ОТКАРВАМ, но няма КАРВАМ, защото има просто КАРАМ. В руски език също така има глаголи РАССМАТРИВАТЬ, ПЕРЕСМАТРИВАТЬ, ОСМАТРИВАТЬ, но няма СМАТРИВАТЬ, защото има просто СМОТРЕТЬ.

Цитата: Юнона от декабря  4, 2009, 22:44Всъщност, и в руски език няма аористна форма на "ВОДИТЬ МАШИНУ".
Никаких аористных форм в современном русском языке нет.

А българският глагол КАРАМ има аористни форми.

Но в български наистина има (имперфективни) глаголи без аористни форми. Например ЗНАЯ.

Цитата: Юнона от декабря  4, 2009, 22:44Например, има варианти:  ГЛЕДАМ ТЕБЕ  и ГЛЕДАМ НА ТЕБЕ.  Защо?
ГЛЕДАМ НА ТЕБЕ изисква (требует) продължение: ГЛЕДАМ НА ТЕБЕ КАТО НА ... СМОТРЮ НА ТЕБЯ КАК НА ..

Цитата: Юнона от декабря  4, 2009, 22:44Ако може, преведете на бъргарски, моля Ви, тези руски изречения:
1. Вчера я смотрел телевизор.
2. Вчера я посмотрел один интересный фильм.
3. Вчера я смотрел один фильм, но не до конца.
4. Этот фильм я посмотрел несколько раз.
5 Этот фильм я смотрел несколько раз, но не до конца.
Ренарратив не рассматривается.

1.1. Вчера гледах телевизия. (Аорист или имперфект.)
1.2. Вчера съм гледал телевизия. (Перфект: акцент на результат действия. Смотрел TV и поэтому сделать что-то другое не успел.)
2. Вчера гледах (един) интересен филм. (Аорист или имперфект.)
3. Вчера гледах един фильм, но не до краят. (Аорист или имперфект.)
4.1. Този филм го гледах няколко пъти. (Аорист: акцент на само действие.)
4.2. Този филм съм го гледал няколко пъти. (Перфект: акцент на результат действия. Мне фильм уже не интересен. Или наооборот, так понравился, что буду смотреть этот фильм каждую неделю.)
5.1. Този филм го гледах няколко пъти, но не до краят. (Аорист: акцент на само действие.)
5.2. Този филм съм го гледал няколко пъти, но не до краят. (Аорист: акцент на результат действия. Мне фильм так и не заинтересовал.)


Юнона

Много Ви благодаря, Христо!

Както и винаги, обясненията Ви са пълни и ясни.
И аз, както и винаги, имам един въпрос=проблем(за мене) :???

Преди да влезеше тя в ресторанта, приятелките й обикновено успяваха да завършат обеда си.

Правилно ли съм написала това изречение?
И защо не може да напиша тук ВЛИЗАШЕ  вместо  ВЛЕЗЕШЕ? (или все пак може?)

Помогнете ми, моля! Абсолютно се сбърках с тези форми! :uzhos:

DannnyBB

Юнона, здравей!

Нито една грешка! Поздравления! Много се радвам!

--
Как се празнува Никулден ли?
Сигурно има различни варианти, но аз ще се придържам към класиката :)

Атмосферата на празника е много приятна. Може би заради наближаващите Коледни празници, може би заради това, че почти във всяко семейство има Никола, Николай, Никол, Николета, Николина и т.н.

Това е празник и на банкерите, на моряците и на град Бургас.

Започвам от банкерите.
Тъй като в България има много банки, а банкерите са хора купонджии, те винаги си правят банкети в някой ресторант.
Напр. миналата вечер бяхме заедно в един ресторант с колектива на една банка. Беше много весело.

Моряците си правят традиционна рибена чорба.
В Бургас правиха рибена чорба за града. Това го видях по новините, не съм присъствала.

В обикновените семейства традиционно се готви риба.
Най-вече шаран (карп).
Прави се плънка от лук и орехи (аз слагам и стафиди). Това нещо се увива в тесто и се пече.

Смята се, че колкото повече люспи има шаранът, толкова повече пари ще има в семейството (банката). :)

Някои семейства не обичат шарана и го смятат за проста риба, затова приготвят друга риба, по най-различни рецепти.

От сутринта радио и ТВ каналите започват да въртят поздрави за празнуващите и се получава много празнична атмосфера. Ако празникът се случи в делничен ден, почти навсякъде се празнува още на място - в офиси и фирми и хората едва дочакват вечерта, когато празнуват или със семейстсвата си, или отиват на гости на някой Николай.

Според  старата българска традиция на имен ден не се кани. Отива се в дома на празнуващия. Носи му се подарък. Сяда се на маса и се купонясва (жаргон за "празнува").

У нас има няколко много знакови празници на именни дни - Йордановден, Ивановден, Гергьовден, Еньовден, Кръстовден, Димитровден, Никулден, Стефановден.

Има и други именни дни, но не са с такава национална значимост, докато горните се празнуват от почти всички.


Юнона

Здравей, мила Данни!

Разказът ти за Никулден е много интересен. Кажи, моля те, кого честитяват в Кръстовден? Няма такова име, нали?
Ти пишеш тук, в разказа си:


"В Бургас правиха рибена чорба за града. Това го видях по новините, не съм присъствала."

Ако не си присъствала, защо пишеш с използването свидетелските форми? Не е ли правилно да пишеш: "В Бургас правели рибена чорба"? или "В Бургас са правили рибена чорба?"
Не разбирам този момент.

Данни, аз ти написах във Фейсбук, искам да гледам снимките и видеото от фестивала. Получила ли си писмото ми?

DannnyBB

Кажи, моля те, кого честитяват в Кръстовден? Няма такова име, нали?

Има име Кръстьо, Кръстина, Кристина (нищо, че е навлязло по-късно).
Ставри е калка, превод от гръцки и също значи Кръстьо.
Кръстовден е празник на пожарникарите, те много го празнуват с банкети.

На Кръстовден свещеници минават по домовете да ръсят.
На една местност, Кръстова гора, се събират болни хора от цялата страна в очакване на чудото да се изцелят.
Там се случват всякакви чудеса. Мястото е вълшебно. Намира се в Родопите. Самата планина е вълшебна:))


"В Бургас правиха рибена чорба за града. Това го видях по новините, не съм присъствала."

Ако не си присъствала, защо пишеш с използването свидетелските форми? Не е ли правилно да пишеш: "В Бургас правели рибена чорба"? или "В Бургас са правили рибена чорба?"
Не разбирам този момент.Ако кажа "В Бургас правели рибена чорба", това означава, че вече не правят. Правели някога, но вече са престанали.

"В Бургас са правили рибена чорба?" - това е добре.

С моя вариант придавам по-голяма живост на разказа, а и нали все пак съм споменала, че съм видяла събитието по ТВ. Не е съвсем за преизказно наклонение:)


Данни, аз ти написах във Фейсбук, искам да гледам снимките и видеото от фестивала. Получила ли си писмото ми?
 

Да, Юнона, благодаря ти. Дори те добавих като приятелка:)

Юнона

Здравейте, скъпи български приятели!

Много Ви благодаря за помощта и подкрепата.
Данни, гледах видеото на различни варианти хоро. Много ми хареса. Знаеш ли нещо за историята на този танц? Само ли в България го играят?
Христо, миналия път Ви помолих да ми помогнете с едно изречение (Преди да влезеше...). Много се радвам, че сама съм могла да разбера тази граматическа форма и сега нямам проблем в това. :dayatakoy:

christo_tamarin

Счита се, че на това, което сме видели по телевизията или на кино (или, разбира се, на живо), сме свидетели. Ако само сме го чули, но не сме го видели, тогава не сме свидетели и следва да употребяваме преизказни форми. Сама по себе си преизказността не означава, че действието е прекратено. В Бургас имало гадателка, която предсказвала (правела предсказания за) бъдещето. Дали да отида да се консултирам с нея?

Кръстовден (Santa Cruz). Имен ден празнуват Кръстьо (варианти Кръстю, Кръсте), Кръстана и Ставри. Кристина (западно-европейско произношение на Христина) празнува на Коледа.

Никулден. Имен ден на Никола, Николай, Никулина, Кольо и т.н. Тъй като винаги се пада по време на Коледните пости, не се разрешава да се яде месо от топлокръвни животни, и на трапезата се сервират ястия от риба. За Никулден рибарите биха казали "ден година храни".

DannnyBB

Здравей, Юнона!

Много се радвам, че са ти харесали хорАта.

Мога да ти разказвам много за тях, защото темата е твърде обширна.

Има различни  теории за произхода на народните хорА, една от които е, че те са били БОЕН танц!!!

Интересното е, че сравнително малката по територия България има изключително богат фолклор, а българските хорА са едни от най-трудните танци. В това те уверявам не само аз, но съм виждала програмите на чужди танцови школи за танци от цял свят. В първите им нива от  българските хора се играе едно-единствено, за сметка на това, в последните нива са почти само български хорА.

Юнона, ПОДЧЕРТАВАМ, че казвам това не от някакъв шовинизъм. Занимавала съм се с най-различни танци, но наистина българските хорА са най-трудните танци. Аз затова и се записах в такава група и престанах да ходя на латино танци, които са супер лесни и ги хващаш за минути, дори и никога в живота си да не си танцувал.

Откъде идва трудността на хората ни? Причини много, ще спомена само някои:

1. От ритъма.
Не съм музикант, няма да успея да го обясня добре, но нашият ритъм е неравноделен и се хваща доста трудно дори и от някои българи.
Чуваш музиката - някаква игрива и сякаш краката ти сами започват да подскачат, обаче като започнеш, виждаш че не е проста работа.

2. Стъпките са сложни.
Например нашето хоро на клипа, по-бавното, като го гледаш отстрани е супер лесно. Това обаче са едни от най-трудните хора в цялата страна - от района на Добруджа. Неслучайно
хореографката ни избра него за фестивала.

Вероятно ти е направило впечатление, че играем леко приклекнали.
Специално мъжете трябва толкова много да са си издали задните части от кръста надолу, че ако им сложиш монета на кръста, тя трябва да се задържи.
Коленете са присвити и се стъпва тежко, все едно газиш в гъста кал.
Глезените са много стегнати и натоварени.

В Северна България напр. трябва да се вдигат много високо краката, когато се танцува. 

В шопския регион пък натрисат, цялото им тяло се тресе.

3. От това, че трябва да си в синхрон с всички останали
Когато обаче ти се получи, се задейства някаква невероятна магия. Излъчва се много силна енергия и неслучайно хората са били и обредни танци.

Всички сме забелязали, че до определени хОра не може да се играе добре, до други е много лесно и приятно. Говоря за сериозни танцьори. Не че не си знаят стъпките. Не се получава на енергийно ниво.

4. Освен стъпките, имаме и движение на ръцете. Координацията се получава трудно.

5. Имаме и едни провиквания, които не се чуват много на нашите клипове, но докато не ги научи човек, всяко провикване води до объркване на стъпките. Ние още грешим много от тях.


Тук е моментът да спомена, че някои хорАа са се играели при специални поводи. Други - по всякакъв повод.

Тъй като аз съм от Централна България, нашите хорА се играят от абсолютно всички други региони и са сравнително лесни.
Дори и чужденци сравнително бързо заиграват 1-2 от най-простите ни хорА в движение. Другите етнографски области са по-шовинистично настроени и си имат мноооооого оплетени стъпки, някои от които дори ние, танцьорите, сме учили по цял месец.

Второто хоро, което играем "на пояс" (хванати за коланите) се нарича "Бучимиш" и е от Тракийската етнографска област. Има и шопски, и варненски "Бучимиш".
"Бучимиш" се е наричала мъжката кърпа, която са въртели.
В някои региони (напр. Варненски, му казват "БучиНиш").

ХорА се играят навсякъде на Балканския полуостров, но нашите са уникални. Пътувала съм много и съм виждала с очите си какъв ефект имат нашите хорА и песни над останалите.

Тук използвам повода да кажа нещо, което непрекъснато повтарям на всички, че за мен най-, най-, най-добрите танцьори са руснаците и украинците.
След това слагам нас, българите, после турци, македонци, румънци (под въпрос, защото малко дървено си държат краката).
Впечатленията ми са от многото фестивали и концерти, които съм гледала на живо и по ТВ.
Досега НИКОГА не съм виждала слаба, руска/украинска група.


Има и много "дървени" нации, които никак не ги бива в танците, но и като погледне човек какъв им е фолклорът, няма как да се получат добри танцьори, без в продължение на векове да се е предавала някаква танцувална традиция и култура.

Нашите съседи, гърците, напр. са страхотни купонджии и много танцуват, но танците им са много лесни.

Има едно хоро, казва се "Пайдушко", което съм виждала да се играе от македонци, турци, румънци и гърци.
Хорото е наше, но се е разпространило навсякъде. То е едно от любимите ми хорА, между другото. Музиката е много хубава.

При народните хорА си има специален "етикет".
Напр. можеш да се хванеш пред този, който води хорото и да започнеш да го водиш ти.

По традиция най-отзад са се хващали най-добрите танцьори, за да могат да си правят отделни фигури, но когато танцуваш в група, това не се прави. Търси се синхрон на всички нива :)


Напоследък у нас е много на мода да се ходи на танци. Това е като алтернатива на ходенето на фитнес.
Натоварването е изключително голямо и не може изобщо да се сравнява с фитнеса, а и най-важното - научаваш нещо, пътуваш, общуваш със съвсем различен тип хора.

По сватби, кръщенета, банкети или просто при посещения на ресторант, а понякога и на нощен клуб, винаги се играят хорА, само че най-популярните.

Юнона, получи се доста дълъг текст, дано да ти е стигнало търпението да го прочетеш докрай.
Ако не, здраве да е! :)

П.С. В нашите клипове аз съм с най-дългата руса коса (почти до кръста), направена "на грива" :) и играя към края на хорото. :)

Юнона

Много-много Ви благодаря!
Христо за точните отговори на въпросите ми.  :yes:                                                                    Данни за невероятно хубав и интересен разказ за българските ХОРО. ;up:

Гледах видеото с тези танци (танците  ли? Защо казвате, че не ги танцуете, а ги играете?). Разбрах, че там има хиляди разнообразни движения, и то почти не се повтарят. Чудя се, по какъв начин можете да ги запомните всички. Дори малко ви завиждам, нали в Русия няма възможност да ходим на занятия за да учим някой"Трепак", например. Руските танци не може да танцуваме за удоволствието си, за съжаление. Тези танци, които видим на концертите, много са чужди за народа ни  и повече постановъчни за професионални танцори.
Освен тях, за които ти си написала тук, много ми харесват грузини и ирландци като танцори на националните си танци.
Сега имам още един въпрос за българи:
"Кръвта вода не става".  Какъв смисъл има  това изречение? Можете ли да ми обясните? :-\

DannnyBB

Здравей, Юнона!

Обикновено казваме, че ИГРАЕМ хоро, а ТАНЦУВАМЕ танго, румба, салса, рок и т.н.

Имаме поговорка  "Като си се хванал на хорото, ще го играеш" = като си започнал нещо, ще го довършиш докрай.

Как запомняме различните движения ли? Лично аз - доста трудно. Репетирам непрекъснато.
При нас трудността идва, защото учим хорА от цяла България.
Ако бяха само от нашата си област - няма проблем, защото можем да ги играем непрекъснато в някой ресторант, сватба или парти.

За да изиграя напр. едно пиринско хоро, трябва или да отида на място, или да има група туристи от този регион, или да има танцьори, които знаят това хоро.

--
На мен също много ми харесват грузинските и ирландските танци.
Дори съм играла лезгинка в Грузия :) В ресторант, разбира се, не на сцена.

Научих си сама едни ирландски стъпки. Интересни са, но в общи линии се учат бързо.
И тук отново адмирации за една руска танцова група, която съм гледала в utube да изпълнява ирландски танц по музика на "Lord of the Dance". Ирландците пасти да ядат!

На мен много ми харесват руските хороводи. Имате една "перка" - дълги прави редички, които се въртят изпънати като по конец.
А и вашите танцьори учат балет, освен фолклорните танци и това много добре им се отразява на стойката, на отскоците, на всичко. Много ги уважавам за това!

Знам, че в руските села на времето е имало такива хороводи, но дали и сега се играе някъде по този начин?

Кавказките хореографи също понякога използват перката, вероятно защото стои красиво на сцена. Никъде обаче не видях тя да се изпълнява от обикновени танцуващи в ресторант, напр.

В Грузия ми направи впечатление, че двама играят, всички останали гледат. Те са такива и на маса - един говори, всички слушат.
При нас не е така.

Дори когато играх лезгинката, бяхме само с един грузинец и направихме атракция на целия ресторант :)
Женската партия е много лесна - вървиш си със ситни стъпчици с много силно изпънато тяло и правиш движения с ръцете, имитирайки птица, като се увърташ около джигита и ситниш по целия дансинг.
Музиката е мелодична и те води, а и грузинците са такива купонджии, че няма как да не станеш да танцуваш техните танци!

---

"Кръвта вода не става" - не можеш да избягаш от роднините си, от гените си. Обикновено се използва в положителен смисъл.
Напр. майката и бащата са много умни и талантливи. Детето е същото като тях, защото кръвта на вода не става :)
Или пък защото крушата не пада по-далече от корена = не може да се очаква нещо по-различно при такива родители.
Това за крушата и корена може да се използва и в отрицателен смисъл.

Бащата много пие, синът е тръгнал по същия път. Просто крушата не пада по-далече от корена.


Юнона

Здравей, мила Данни!
Мерси много за разказа ти. Както и винаги, той е много интересен за мене. Прекрасно прекарате свободното си време, когато играете и учите новите хора. Прочетох в интернет, че в Москва сега искат да открият някакви курсове за обучение на български танци (мисля за хоро). А при нас такава възможност досега няма.  :donno:
Също обичам да гледам руските фолклорни ансамбли, но сега хороводите са нещо искуствено за нас. Никъде не ги танцуват, дори на села. Тази танцовална култура е загубена, за съжаление.

Много ми е интересно, правят  ли в вашите училища в часове по български език упражнения за децата на членуване или това е толкова лесно за всички и никой не прави грешки в тези неща?

И още имам една молба, тоест един въпрос: има ли разлика между изрази "Съжалявам" и "Жал ми е". В кои случаи по-добре да използваме всеки от тях?

DannnyBB

Здравей, Юнона!


Много се радвам, че ти е бил интересен разказът ми.

Забелязавам, че се очертава тенденция хората да отделят повече време на хобитата и интересите си.

По-голяма част от съвременните градски хОра водим доста заседнал начин на живот - пред компютрите, в колата, вкъщи - и осъзнаваме колко много ни липсва движението. Затова  се насочваме към туризъм, посещения на танци, предимно български народни и латино, аеробика, тае-бо, фитнес, плуване. Разбира се, трябва да спомена и курсовете по езици.

Хората имат нужда и да общуване, така че освен движението и ученето, важен е и социалният контакт. 

Юнона, ако ти е интересно и ако имаш възможност, опитай с школата по български танци.
Предполагам, че ще се запишат и много българи, така че ще имаш възможност да практикуваш езика.
Съвсем отделно, че ще осигуриш на тялото си солидна доза движение, ще повишиш двигателната си култура и памет, и разбира се, ще посветиш време на себе си - за твое удоволствие. :)

Ние получихме миналата седмица покана за фестивал в Санкт Петербург. Това за мен беше нещо страхотно, защото колкото и да съм пътувала, за мен Санкт Петербург и Москва си остават една неосъществена все още мечта.
Най-вероятно ръководителката ни ще откаже поканата, поради финансови съображения, което е мноооооого жалко.

--
За нас, българите, членуването  не е проблем и в часовете по български няма кой знае какви упражнения за членуване.
Виж, членуването с пълен-кратък член на същ. от м.р. е друга работа и отново повтарям, че много малък процент българи членуват (членуваме, хи-хи) правилно.

Членуването във вида, в който го правих за теб, при нас не се прави, защото не е проблем.
Ако аз бях учителка по български, щях да правя на моите ученици подобни упражнения, само че конкретно за пълен-кратък член в м.р.
Това е най-масовата грешка, която допускат българите и просто граматично правило, което упорито не искат да научат. Не знам защо:)

--
"Съжалявам" и "Жал ми е". В кои случаи по-добре да използваме всеки от тях?
---
Съжалявам - напоследък силно повлияни от английския, започнахме да употребяваме "съжалявам" доста по-често и в същите случаи като английското sorry. 

Съжалявам, но няма да мога да дойда довечера.
Съжалявам за вашата загуба. (мъчно ми е )
Съжалявам хората, които никога не са изпитвали любов. (мъчно ми е, жал ми е, изпитвам съжаление)
Съжалявам, че не бях по-упорита. (жалко, че не бях по-упорита; трябваше да бъда по-упорита.)

Жал ми е = изпитвам съжаление
Жал ми е за това безпомощно животинче.
Обаче това не е същото като "Съжалявам за вашата загуба".

Жал ми е е някак си по-архаично.
Не чак архаично, но е с по-тясна употреба. Аз се сещам само за "жал ми е за някого", при това съвременните хора почти не го използват.


Ето няколко изречения, които взех от нета и смятам, че добре илюстрират употребата на "жал ми е" и "съжалявам".

Жал ми е за хората, които още не могат да се ориентират добре в комуникацията по електронна поща.

Жал ми е за всички,които не разбират какво се случва около тях,за тези които доброволно се превръщат в жертви на своето бездействие.

Жал ми е за народа,защото бавно и устремено потъва в блатото на забравата.

Жал ми е за моята приятелка, която е толкова нещастна, как да постъпя?

Жал ми е за Ваня, мъжът и я напуснал.

Много ми се ще да нямахме за какво да се караме, но не е така и аз съжалявам и за това.

Съжалявам, че доживях свободата.

Как съжалявам, че не си купих онази страхотна рокля.

Не съжалявам, че не отидох на времето в Левски, когато се върнах от чужбина, а избрах Локомотив София. Тогава реших така и смятам, че съм постъпил правилно.

Съжалявам, че не се ожених за Иван. 

Съжалявам! Още колко пъти искаш да ти го кажа? Какво да направя, за да повярваш?

Съжалявам, но този пост няма превод на български.

Съжалявам, нямаме места.

Много съжалявам и се извинявам на Мария! Вчера забравих за срещата с нея и не отидох, а тя е стояла и ме е чакала.

Съжалявам за всичко. Разбрах, че съм нанесла вреда на много хора.

И съжалявам, че моята помощ се изразява само в този пост.

Ужасно съжалявам, скъпа!

Съжалявам ужасно за случилото се.

Винаги съжалявам на сутринта ...

Не си представях, че ще съжалявам, че не съм в Сф.


А това е текстът на една много сладурска песен на Светла Иванова. Клипът също е много хубав и можеш да го видиш тук: http://www.youtube.com/watch?v=n54Msgjm8_w

Звученето на тази песен и като текст, и като музикален стил е съвременно и модерно.  След това ще чуеш една друга песен, "Жал ми е, Земьо". Текстът и музиката са във фолклорен стил, макар че това не е фолклорна песен (предавана от уста на уста от народа), а е писана сега.
Дори изпълнителката е много нашумяла звезда, но  в жанр, по който не си падам. Съжалявам :)Текстът на песента C`est la Vie:

Не обещавам,
понякога така се забавлявам.
Съжалявам.

Не преминавам,
през линия която очертавам.
Съжалявам.

Не закъснявам,
понякога за срещата забравям.
Съжалявам.

Не подранявам (=отивам по-рано)
и никога да края не оставам.
Съжалявам.

Вървя по своите следи,
чадъра си забравих, дано не завали!
Аз знам, че утре може би,
най-хубавото нещо тепърва предстои.

Не се съмнявам.
Зад мене мостовете ги изгарям.
Съжалявам.

Не обещавам,
понякога така се забавлявам.
Съжалявам.

Вървя по своите следи,
чадъра си забравих, дано не завали!
Аз знам, че утре може би,
най-хубавото нещо тепърва предстои.

Между сянката и светлината живота върви
и се ронят звезди там, където си ти.
И луната, която изобщо не може да спи,
всичко вижда нали? C`est la Vie, C`est la Vie!


А ето и песента "Жал ми е, Земьо"

Песента може да се чуе тук, както и да се видят снимки от забележителности от различни места в България. Има много от моя град и регион.

http://vbox7.com/play:0bb785fd

Жал ми е земьо, жал ми е за тебе
що народ замина в тая чужбина.
Жал ми е земьо, там пари печелят,
чужд живот живеят, за да оцелеят.

Чужбина дава, чужбина взема.
Каквото и да дава, чужбина дом не става!

Жал ми е земьо, жал ми е за тебе
що народ замина в тая чужбина.
Жал ми е земьо, за наш'те в чужбина
чуеш ли как стене душа присадена.

Чужбина дава, чужбина взема.
Каквото и да дава, чужбина дом не става!

Жал ми е земьо, жал ми е за тебе
що народ замина в тая чужбина.
Защо да ги пъдим, а после да ги съдим,
живот да обърнем, че да си ги върнем.

Чужбина дава, чужбина взема.
Каквото и да дава, чужбина дом не става!


DannnyBB

Юнона, а може ли аз да те попитам нещо?

Попадала ли си на хубав електронен българо-руски/руско-български речник?


Това за мен е голям проблем - липсата на такъв речник, а нали и аз уча руски усилено.

Миналия ден правих едни преводи на басните на Крилов, по самоинициатива ги написах в мерена реч и се опитах да спазя неговата стъпка. Всичко добре, но за някои думи трябваше да се досещам.
Е, госпожата ми писа 6+, но аз не съм доволна от себе си на 100%, защото на места гадах. :)

Сега започнах да си превеждам "Старуха Изергиль", не за издателство или за публикуване, за моя консумация и с учебна цел. Речникът още повече започна да ми липсва.

Юнона, ще ти бъда много благодарна, ако ми посочиш някакви източници.

Надявам се да мога да се реванширам с нещо в последствие.

Юнона

Здравей, мила Данни!

Мисля, че не си разбрала. Аз живея в Санкт Петербург и при нас досега няма възможност да уча български танци, за съжаление.  :'(Надявам се, че след Москва и при нас ще  започне нещо такова.
Много би станало хубаво, ако дойдеш при нас на фестивала. Ще се запознаем сигурно. :UU: Кажи на ръководителката си, че трябва да дойдете задължително!!! ::)
Много ти благодаря за обясненията. Мисля, че разбрах всичко това.
Що се отнася до електронния речник, за съжаление, не мога да ти помогна. Самата се мъча без него. Имам речник като книга, много е хубав, купих го в България, защото при нас ги няма в магазините. Много искам да ти помогна с руския език и с преводи с най-голямото удоволствие, ако искаш. Не знам, може ли да правим това в този форум, но можем да общуваме с електронната поща или в Скайп, например. Сигурно имаш Скайп, нали? Мога да ти подсетя някакви думи или да проверя преводи ти. Какво мислиш за това?
Сега искам да те попитам за българската митология. Знаеш ли нещо от нея?
Освен това, написах тук едно изречение в условното наклонение, но се съмнявам, правилно ли направих това. Може би следващия път ще говорим за него?

DannnyBB

Здравей, Юнона!

Направо съм пропуснала факта, че живееш в СП.
Много се извинявам!

При вас има  доста българи, така че може някой да организира група за танци, не плачииии! :)

Ох, дано да стане това за фестивала! Казах на ръководителката ни! Тя няма нищо против самото пътуване и участие, въпросът е финансов, защото колкото и неприятно е да се правят такива сметки, ние сме група и гледаме това пътуване да е постижимо за повечето хора. Всеки работи различно и има различни доходи.

Вече проучих, че през лятото има чартъри на супер ниски цени от Варна и Бургас. Нядавам се и груповата виза да не е много скъпа.

Разбрах, че пътят в Русия е скъп.
Напр. вариантът да отидем до Москва (по-евтин ни е самолетът до там) и след това до СП с влак или самолет би излязал много солен (скъп).

Юнона, ако ти ни подскажеш нещо за пътя, всички ще ти бъдем много благодарни!

---

Относно българската митология - мисля че да, знам това-онова. Не на експертно ниво, но се интересувам доста, също и от легенди за определени местности, от обичаи, в общи линии аз се интересувам от почти всичко, така че питай каквото те интересува. Ако мога да отговоря, с удоволствие. Ако не, ще търсим отговора по-дълго и ще се надяваме да го намерим някой ден.

Като начало мога да ти кажа съвсем на прима виста за Дядо Торбалан.
Никой не знае как изглежда той, обаче и до ден днешен в някои семейства продължават да плашат децата с него.
"Заспивай, че ще дойде Дядо Торбалан да те вземе", или пък "Изяж си яденето, че ще те вземе Дядо Торбалан". Тук има вариант "Изяж си всичко, че ще те надвие циганчето" ...от днешна гледна точка етнически нетолерантно изказване. :)

Казват, че Дядо Торбалан се е развил като образ с появата на богомилите, които бродели с големи торби. Това е само теория, разбира се.

Други страшни образи са караконджулите. И тях никой не ги знае как изглеждат. В различните области е  комбинация между човек и различно животно - вълк, диво или домашно животно.
Те излизат най-вече  през този сезон - зимата, когато нощите са дълги.
Каракондужлите нападат укъснели пътници, налагат ги с тояги или ги убиват. Нападат и домашните животни.
Беснеят до първи петли.
Първи петли е много повратен момент от денонощието, защото след като чуят петела, всички зли сили се скриват.

Вампирите са ясни, те са си класически образ :)

Таласъми. За тях има много поверия, отново различни за всяка област. Общо взето те се заселват в домовете на хората, където пакостят. Нещо като призраците и привиденията в английските замъци.
С тях са свързани много поверия от бита.
Напр. когато умре човек, цяла нощ някой трябва да дежури до мъртвеца и да пази да не го прескочи котка, защото той ще се превърне в таласъм.
След като изнесат тялото, веднага чупят една керемида в земята, за да не вампиряса мъртвецът, или да не стане на таласъм.
Закриват се с кърпа или платно всички огледала. Този ритуал има двойно значение - да се подчертае траурът, т.е. не сме суетни, защото скърбим за мъртвеца и съответно се ходи в черни дрехи, мъжете не се бръснат, жените не слагат червило и белило.
Другото значение е, че като погледнеш в огледалото, можеш да видиш образа си и някой таласъм.
Бъррррр!

Стъмни ли се, всички зли образи излизат и започват да вилнеят.
Затова по здрач се спазват строги правила, между другото, те ВСЕ ОЩЕ се спазват от много хора.
Напр. мръкне ли, не се прибират дрехи от простора и не се простира пране, защото прибираш дяволите в дома си.

Вечер не се пере, не се къпе, не се прави помия (помой), както се казва, защото се захранват злите сили.
Ако все пак, по много наложителни причини това се случи, навън се излива  кофа с мръсна вода, в която преди това е угасен един въглен от огнището (печката), за да не могат дяволите и бесовете да се хранят.

Има още митични създания, ако ти е интересно, ще пиша и за тях. Или те интересува нещо друго?


Скайпът ми е dannny_bg. :)


DannnyBB

Сърдечно ти благодаря, аndmir11 !!!


В момента има твърде много заявки и не мога да го дръпна, но ще опитам отново! :)

Ако всичко мине безпроблемно, ще ти изпратя 100 целувки!!!!   :yes:


Быстрый ответ

Обратите внимание: данное сообщение не будет отображаться, пока модератор не одобрит его.

Имя:
Имейл:
Проверка:
Оставьте это поле пустым:
Наберите символы, которые изображены на картинке
Прослушать / Запросить другое изображение

Наберите символы, которые изображены на картинке:

√36:
ALT+S — отправить
ALT+P — предварительный просмотр