Author Topic: Церковнославянский язык  (Read 5734 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Aramis

 • Guest
а̑ здѣ́сь бԑ́демъ глаго́лати совреме́ннымъ ѧзыко̀мъ церковнославѧ́нскимъ 

Offline Евгений

 • Posts: 13047
 • Gender: Male
а̀̕зъ не зна́ю дово́льно сего̀ ӻзыка́…
PAXVOBISCVM

Aramis

 • Guest
мо́жеши е̑го̀ вы́ԑчити съ кни́гою ремне́вой 

Offline Евгений

 • Posts: 13047
 • Gender: Male
Quote from: Aramis
мо́жеши е̑го̀ вы́ԑчити съ кни́гою ремне́вой 

Кни́ги не и̓мѣ́ю̓. Ско́лько сто́и̓тъ въ ла́вцѣ филоло́га?
PAXVOBISCVM

Aramis

 • Guest
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
мо́жеши е̑го̀ вы́ԑчити съ кни́гою ремне́вой 

Кни́ги не и̓мѣ́ю̓. Ско́лько сто́и̓тъ въ ла́вцѣ филоло́га?


Сто́итъ примѣ́рно двѣ̀ стѣ̑ рԑблѝ 

Offline Евгений

 • Posts: 13047
 • Gender: Male
Quote from: Aramis
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
мо́жеши е̑го̀ вы́ԑчити съ кни́гою ремне́вой 

Кни́ги не и̓мѣ́ю̓. Ско́лько сто́и̓тъ въ ла́вцѣ филоло́га?


Сто́итъ примѣ́рно двѣ̀ стѣ̑ рԑблѝ 

Не кѹплю̀. Дра́го.
PAXVOBISCVM

Aramis

 • Guest
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
мо́жеши е̑го̀ вы́ԑчити съ кни́гою ремне́вой 

Кни́ги не и̓мѣ́ю̓. Ско́лько сто́и̓тъ въ ла́вцѣ филоло́га?


Сто́итъ примѣ́рно двѣ̀ стѣ̑ рԑблѝ 

Не кѹплю̀. Дра́го.


Не вельмѝ дра́го.

Offline Евгений

 • Posts: 13047
 • Gender: Male
Quote from: Aramis
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
мо́жеши е̑го̀ вы́ԑчити съ кни́гою ремне́вой 

Кни́ги не и̓мѣ́ю̓. Ско́лько сто́и̓тъ въ ла́вцѣ филоло́га?


Сто́итъ примѣ́рно двѣ̀ стѣ̑ рԑблѝ 

Не кѹплю̀. Дра́го.


Не вельмѝ дра́го.

ʼА́ще бы̀ бы́сть больша́ӻ кни́га, та̀къ ма́ла же ʼе́сть. Дра́го.
PAXVOBISCVM

Aramis

 • Guest
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
мо́жеши е̑го̀ вы́ԑчити съ кни́гою ремне́вой 

Кни́ги не и̓мѣ́ю̓. Ско́лько сто́и̓тъ въ ла́вцѣ филоло́га?


Сто́итъ примѣ́рно двѣ̀ стѣ̑ рԑблѝ 

Не кѹплю̀. Дра́го.


Не вельмѝ дра́го.

ʼА́ще бы̀ бы́сть больша́ӻ кни́га, та̀къ ма́ла же ʼе́сть. Дра́го.


До́брѣ. Ӻₐко хо́чеши.

Offline Евгений

 • Posts: 13047
 • Gender: Male
Quote from: Aramis
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
Quote from: Евгений
Quote from: Aramis
мо́жеши е̑го̀ вы́ԑчити съ кни́гою ремне́вой 

Кни́ги не и̓мѣ́ю̓. Ско́лько сто́и̓тъ въ ла́вцѣ филоло́га?


Сто́итъ примѣ́рно двѣ̀ стѣ̑ рԑблѝ 

Не кѹплю̀. Дра́го.


Не вельмѝ дра́го.

ʼА́ще бы̀ бы́сть больша́ӻ кни́га, та̀къ ма́ла же ʼе́сть. Дра́го.


До́брѣ. Ӻₐко хо́чеши.

.єм͠. рԑбле́и сто́итъ. Дне́сь кԑпи́лъ ѥ̑́смь.
PAXVOBISCVM

Aramis

 • Guest
До́брѣ . Ны́нѣ же гл̃ати бԑ́демъ лѣ́пѡ.

Добавлено спустя 1 час 12 минут 27 секунд:

 Бла́гѡ єₐстъ, ӻₐкоже мно́гы ста́ры ӻзыкы̀ пи́шемъ.

Добавлено спустя 45 минут 25 секунд:

 ...

Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:

 ///

Offline Евгений

 • Posts: 13047
 • Gender: Male
PAXVOBISCVM

Aramis

 • Guest
Ка́кѡ же сԑ́ть дѣла̑ твоя̑ съ ӻ̓зыко́мъ цєрко́внымъ;

Offline Евгений

 • Posts: 13047
 • Gender: Male
Quote from: Aramis
Ка́кѡ же сԑ́ть дѣла̑ твоя̑ съ ӻ̓зыко́мъ цєрко́внымъ;

чтԑ̀  кни́гԑ.
PAXVOBISCVM

Aramis

 • Guest
Quote from: Евгений
Aramis пишет:
Ка́кѡ же сԑ́ть дѣла̑ твоя̑ съ ӻ̓зыко́мъ цєрко́внымъ;

чтԑ̀ кни́гԑ.


нԑ̀ и̓ чтѝ себѣ̀;

Добавлено спустя 2 часа 15 минут 38 секунд:

 

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: