Author Topic: Букварь на груз. языке))  (Read 10286 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


http://ncnever.free.fr/translit/

Quote
ია

ველზე ია ამოვიდა,
მიიხედა, მოიხედა;
მწყურიაო, - ჩუმადა თქვა,
დაძახება ვერ გაბედა.

velze ia amovida,
miikheda, moikheda;
mts'quriao, - chumada tkva,
dadzakheba ver gabeda.

ია [ia] фиалка
ველ-ი [vel-i] поле
-ზე [-ze] на (послелог с дат.п.)
ველ-ზე [vel-ze] на поле
ა-მო-სვლ-ა [a-mo-svl-a] взойти < ა(ღ)-..
> ა-მო-ვიდ-ა [a-mo-vid-a] взошла

ველ-ზე ია ა-მო-ვიდ-ა [vel-ze ia a-mo-vid-a] на поле фиалка взошла

ხედ-ვ-ა [xed-v-a] видеть, смотреть
მი-ი-ხედ-ა [mi-i-xed-a] посмотрела туда
მო-ი-ხედ-ა [mo-i-xed-a] посмотрела сюда

მი-ი-ხედ-ა, მო-ი-ხედ-ა [mi-i-xed-a mo-i-xed-a] оглянулась по сторонам

მ-წყურ-ი-ა-ო [m-ts'qur-i-a-o] хочет пить
ჩუმ-ად-ა [chum-ad-a] тихо
თქვ-ა [tkv-a] вы (есте?)

მ-წყურ-ი-ა-ო, ჩუმ-ად-ა თქვ-ა [m-ts'qur-i-a-o chum-ad-a tkv-a] хочет пить,тихо вы есте

და-ძახ-ებ-ა [da-dzax-eb-a] позвать
ვერ [ver] не
გა-ბედ-ვ-ა [ga-bed-v-a] осмелиться
> გა-ბედ-ა [ga-bed-a] осмелилась

და-ძახ-ებ-ა ვერ გა-ბედ-ა [da-dzax-eb-a ver ga-bed-a] позвать не осмелилась

несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

Offline Tibaren

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 9405
 • Gender: Male
http://ncnever.free.fr/translit/

Quote
ია

ველზე ია ამოვიდა,
მიიხედა, მოიხედა;
მწყურიაო, - ჩუმადა თქვა,
დაძახება ვერ გაბედა.

velze ia amovida,
miikheda, moikheda;
mts'quriao, - chumada tkva,
dadzakheba ver gabeda.

ია [ia] фиалка
ველ-ი [vel-i] поле
-ზე [-ze] на (послелог с дат.п.)
ველ-ზე [vel-ze] на поле
ა-მო-სვლ-ა [a-mo-svl-a] взойти < ა(ღ)-..
> ა-მო-ვიდ-ა [a-mo-vid-a] взошла

ველ-ზე ია ა-მო-ვიდ-ა [vel-ze ia a-mo-vid-a] на поле фиалка взошла

ხედ-ვ-ა [xed-v-a] видеть, смотреть
მი-ი-ხედ-ა [mi-i-xed-a] посмотрела туда
მო-ი-ხედ-ა [mo-i-xed-a] посмотрела сюда

მი-ი-ხედ-ა, მო-ი-ხედ-ა [mi-i-xed-a mo-i-xed-a] оглянулась по сторонам

მ-წყურ-ი-ა-ო [m-ts'qur-i-a-o] хочет пить
ჩუმ-ად-ა [chum-ad-a] тихо
თქვ-ა [tkv-a] вы (есте?)

მ-წყურ-ი-ა-ო, ჩუმ-ად-ა თქვ-ა [m-ts'qur-i-a-o chum-ad-a tkv-a] хочет пить,тихо вы есте

და-ძახ-ებ-ა [da-dzax-eb-a] позвать
ვერ [ver] не
გა-ბედ-ვ-ა [ga-bed-v-a] осмелиться
> გა-ბედ-ა [ga-bed-a] осмелилась

და-ძახ-ებ-ა ვერ გა-ბედ-ა [da-dzax-eb-a ver ga-bed-a] позвать не осмелилась

Небольшая корректировка:
თქვ-ა [tkv-a] вы (есте?)

На самом деле, tkv-a значит "сказал(а)"

Hizkuntza aldian hibaian zehar hibia da (c)

Offline timoti

 • Posts: 1621
Tibaren лучше меня знает грузинский -  ;up: :yes:

Приветики
 :UU:
საქართველო გაბრწყინდება!

Offline Chkoni

 • Posts: 280
მ-წყურ-ი-ა-ო [m-ts'qur-i-a-o] хочет пить
ჩუმ-ად-ა [chum-ad-a] тихо
თქვ-ა [tkv-a] вы (есте?)

მ-წყურ-ი-ა-ო, ჩუმ-ად-ა თქვ-ა [m-ts'qur-i-a-o chum-ad-a tkv-a] хочет пить,тихо вы есте

მ-წყურ-ი-ა-ო, ჩუმ-ად-ა თქვ-ა [m-ts'qur-i-a-o chum-ad-a tkv-a] - "я хочу пить", тихо сказал(а)
მ-წყურ-ი-ა [m-ts'qur-i-a] - я хочу пить, жаждаю
-ო (-o) частица указывает на то, что передаются чужие слова (ср. "мол").

Offline Lei Ming Xia (reloaded)

 • Posts: 2050
 • Super User
სულხან-საბა ორბელიანი

მეფე და მხატვარი

მეფე ლავდიკიისა იყო ბრმა ცალის თვალითა. ჰყვა მხატვარი ხელოვანი და მიზეზსა ეძებდა მის მხატვრისასა. უბრძანა:

- მინდა მსგავსი ჩემი სახე დამიხატო!

თქვა გულსა შინა მხატვარმან: აჰა, მოვიდა დღე აღსასრულისა ჩემისაო, თუ ბრმა დავხატო, მომკლავს. ვით მკადრეო, და თუცა ორთვალი, მომკლავს: ოდეს არს მსგავსი ჩემიო?

მოიპოვა ესე ღონე: დახატა ირემი და მეფესა ხელთ თოფი მისცა, ბრმა თვალი დაუხუჭა და მიართვა მეფესა. ამ საქმეს მიზეზი ვერა ჰპოვა, და მორჩა მხატვარი იგი.


- აწ ვხედავ, მიზეზი ჩემი ეს არის, აწვე მომკლა, ვინ გიშლის, ანუ ვინ დაგგმობს?

უბრძანა მეფემან: არა ნდომითა ჩემითა არის, ბედისაგან მოცემული ხარო.

მოახსენა ლეონ: ხელითწერილი მომეც ფიცისა, ვირემ ჩემი სიტყვა არ მოისმინო, სხვათა ენით არ მომაკვდინო, და ეგრე ვიქმო.

მისცა მეფემან ხელითწერილი ფიცისა. წაიღო ლეონ საფიცარი იგი, მოჭედა ოქროთა და დაირჭო თავსა ზედა. აღაშენა სახლი სამეფო და ჯდა მუნ. დაუწყო ჯუმბერს წვრთნა და ასწავლიდა დღივ და ღამ. და მეფის წინაშე აღარ მიიყვანის ხშირად.

ნადიმად დაჯდა ლეონ. სამი დღე და ღამე წართვით სვა. ჯუმბერ მწდედ დაიყენა, არც დასვა და არც არა აჭამა. ფეხზე დგომითა და შიმშილითა ესრეთ უღონო იქმნა, ქვე დაეცა და შეწუხდა. მერმე უბრძანა დაჯდომა და ჭამა პურისა. რუქა დიდად მტერი იყო ლეონისა. მან სცნა ესე.


და თქვა რუქამ არაკი:

Sulkhan-Saba Orbeliani

mepe da mkhat'vari

mepe lavdik'iisa iqo brma tsalis tvalita. hqva mkhat'vari khelovani da mizezsa edzebda mis mkhat'vrisasa. ubrdzana:

- minda msgavsi chemi sakhe damikhat'o!

tkva gulsa shina mkhat'varman: aha, movida dghe aghsasrulisa chemisao, tu brma davkhat'o, momk'lavs. vit mk'adreo, da tutsa ortvali, momk'lavs: odes ars msgavsi chemio?

moip'ova ese ghone: dakhat'a iremi da mepesa khelt topi mistsa, brma tvali daukhuch'a da miartva mepesa. am sakmes mizezi vera hp'ova, da morcha mkhat'vari igi.

- ats' vkhedav, mizezi chemi es aris, ats've momk'la, vin gishlis, anu vin daggmobs?

ubrdzana mepeman: ara ndomita chemita aris, bedisagan motsemuli kharo.

moakhsena leon: khelitts'erili momets pitsisa, virem chemi sit'qva ar moismino, skhvata enit ar momak'vdino, da egre vikmo.

mistsa mepeman khelitts'erili pitsisa. ts'aigho leon sapitsari igi, moch'eda okrota da dairch'o tavsa zeda. aghashena sakhli samepo da jda mun. dauts'qo jumbers ts'vrtna da asts'avlida dghiv da gham. da mepis ts'inashe aghar miiqvanis khshirad.

nadimad dajda leon. sami dghe da ghame ts'artvit sva. jumber mts'ded daiqena, arts dasva da arts ara ach'ama. pekhze dgomita da shimshilita esret ughono ikmna, kve daetsa da shets'ukhda. merme ubrdzana dajdoma da ch'ama p'urisa. ruka didad mt'eri iqo leonisa. man stsna ese.

da tkva rukam arak'i:


http://testireba.ge/authors/chapter.aspx?ChapterId=691&AuthorWorkId=227
http://ncnever.free.fr/translit/
несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

მეფე [mepe] царь, король < *me-up-e- (владеющий, владетель) < *me- -e  +  *up- (владеть) > груз. mepe- (вариант: nepe-), мегр. mapa-
 *me- -e (мегр., чан. ma- -a) : в совр. груз. образует имена профессий; при помощи этого форманта образ. тж. порядковые числ.

მე-პურ-ე [me-p'ur-e] : пекарь ~ პურ-ი [p'ur-i] : хлеб
მე-ქოთნ-ე [me-kotn-e] : гончар ~ ქოთან-ი [kotan-i] : горшок
მე-ნახშირ-ე [me-na kh sh ir-e] : угольщик ~ ნახშირ-ი [na kh sh ir-i] : уголь

მე-ხუთ-ე [me-kh ut-e] : пятый ~ ხუთ-ი [kh ut-i] : пять
მე-ცხრ-ე [me-ts kh r-e] : девятый ~ ცხრ-ა [ts kh r-a] : девятьდა [da] : и (союз) < *da  > мегр., чан. do
несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

მხატვარი [m kh a t' vari] : живописец, художник = მ-ხატვ-არ-ი [m-kh a t' v-ar-i] < ხატვ-ა¹ рисовать, писать картину
*m- : префикс причастий
*r- : быть ?

¹ ~ ხატ-ი [kh a t'-i] икона, образ:

Quote
ხატი (არაბ.: ხაზი, ნაწერი), ქრისტიანულ რელიგიაში იესო ქრისტეს, ღვთისმშობლის, მოციქულების და წმინდანების ფერწერული ან რელიეფური გამოსახულება.
< خَطّ

ср.:

მ-კვლევ-არ-ი [m-k' vlev-ar-i] исследователь  < ვ-ი-კვლევ [v-i-k' vlev] я исследую
მ-წერ-ა-ი [m-ts' er-al-i] (диссимиляция! : რ > ლ)  писатель  < ვ-წერ [v-ts' er] я пишу
несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

Царь и живописец

Царь Лаодикии был слеп на один глаз. У него был искусный живописец, и царь искал повода придраться к нему.

─ Желаю, ─ приказал он, ─ чтобы ты написал мой портрет, но точь-в-точь похожий на меня.

Художник сказал в сердце своем:

─ Вот пришел день моей гибели! Если я изображу его кривым, он казнит меня: "как мог ты дерзнуть!" Если изображу зрячим на оба глаза, ─ отрубит голову: "непохоже-де на меня! "

Он нашел такой исход: нарисовал оленя, дал в руки царю ружье, закрыл ему незрячий глаз, как будто царь целится, и поднес портрет царю. Таким образом царю невозможно было придраться к живописцу, и тот спасся.

─ В твоем поручении я тоже вижу повод погубить меня. Кто может воспрепятствовать или кто станет тебя порицать, если ты убьешь меня сейчас же?

Царь сказал:

─ Ты достался мне не по моей воле, тебя послала судьба.

Леон сказал ему:

─ Дай мне собственноручную клятвенную запись в том, что не повелишь меня убить по наветам, пока не выслушаешь, и тогда я повинуюсь.

Царь дал ему клятвенную запись. Леон взял эту запись, оправил ее в золото и положил в шапку. Потом он выстроил себе дворец и поселился в нем. Он начал воспитывать Джумбера, учил его день и ночь и редко приводил к царю.

Однажды Леон пировал три дня и три ночи без перерыва. Он заставил прислуживать Джумбера, но не давал ему ни есть, ни пить. Тот ослабел от стояния я голода и свалился без сил. Тогда Леон приказал ему сесть и утолить голод.

Рукха, бывший заклятым врагом Леона, узнал об этом.

Рассказал он притчу:

http://www.nplg.gov.ge/ic/DGL/work/Drevne_gruzinskay_literatura/Sulkhan_Saba/1.htm :)
http://lukianpovorotov.narod.ru/Orbeliani_Mudrost_vymysla.htm
несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

მეფე ლავდიკიისა იყო ბრმა ცალის თვალითა.
მეფე [mepe] царь, король (см.в.)
ლავდიკი-ისა [lavdi k' i-isa] (род.пад.) < ლავდიკია [lavdi k' ia] Λαοδίκεια (< Λαο-δίκη)
ი-ყ-ო [i-q-o] (3 ед. прош.) ¹ ~ ყოფნა [qopna] быть
ბრმა [brma] слепой (этимология?)
ცალ-ის [ts al-is] (род.пад.) < ცალ-ი [ts al-i] ² один; штука; экземпляр
თვალ-ითა [tval-ita] (твор.пад.) < თვალ-ი [tval-i] ³ глаз, око [/ колесо]

¹ iqo < *i-qw-a (был, сделался) < *qw : делать(ся) / *qa(w) : иметь, вести
² ср. абх.-адыг. и нах.-даг.!
³ мегр., чан. tol- ; сван. te(r)-

მეფე ლავდიკიისა იყო ბრმა ცალის თვალითა.
[mepe  lavdi k' iisa  iqo  brma  ts alis  tvalita.]
= Царь Лаодикии был слепой одним глазом.
= Царь Лаодокии был слеп на один глаз.
несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

ჰყვა მხატვარი ხელოვანი ...

ჰ-ყვ-ა [h-qv-a] (3 ед. прош.)  < ? ჰ-ყავ-დ-ა [h-qav-d-a] < *qa(w)- иметь, вести (об одуш.!) ~ ср.в. { iqo < *i-qw-a (был, сделался) < *qw : делать(ся) / *qa(w) : иметь, вести }

მხატვარი [m kh a t' vari] : живописец, художник = მ-ხატვ-არ-ი [m-kh a t' v-ar-i] < ხატვ-ა рисовать, писать картину / ხატ-ი [kh a t'-i] икона, образ < араб. خَطّ

ხელ-ოვან-ი [kh el-ovan-i] : искусный ("рук-аст-ый") / художник < ხელ-ი [kh el-i] : рука < *qe-

ср.:

ბალახ-ოვან-ი [bala kh-ovan-i] травянистый  < ბალახ-ი [bala kh-i] трава
კლდ-ოვან-ი [k' ld-ovan-i] скалистый  < კლდ-ე [k' ld-e] скала
ბუნდ-ოვან-ი [bund-ovan-i] тусклый (< ბუნდ-ი)


ჰყვა მხატვარი ხელოვანი
[hqva  m kh a t' vari  kh elovani]
= Он-имел-его живописец рукастый
= У него был искусный живописец
несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

... მიზეზსა ეძებდა მის მხატვრისასა.

მიზეზ-სა [mizez-sa] (дат.пад.)  < მიზეზ-ი [mizez-i] причина

ე-ძებ-დ-ა [e-dz eb-d-a] (3ед. прош.длит./несов.)  < ძებნ-ა [dz ebn-a] искать

მ-ის [m-is] (род.пад.)  < მა-ნ [ma-n] / ი-გ-ი [i-g-i] он, она, оно; тот < *ma- (мегр., чан. mu-) > *a-ma- / *i-ma- (*a- ~ близкие предметы; *i- ~ далёкие)

მხატვრ-ისა-სა [m kh a t' vr-isa-sa] (род.пад.+дат.пад.) < მხატვარ-ი [m kh a t' var-i] живописец


მიზეზსა ეძებდა მის მხატვრისასა
[mizezsa  e dz ebda  mis  m kh a t' vrisasa]
= причину он-искал-её его живописцу
= он искал повода (придраться) к своему живописцу

несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

უბრძანა

უ-ბრძან-ა [u-br dz an-a] (3ед. прош.сов.) <  ბრძან-ებ-ა [br dz an-eb-a] приказать, велеть

>  ბრძანებ-ით-ი კილო [br dz aneb-it-i  k' ilo] повелит-ельн-ое наклонение :)

უბრძანა [ubr dz ana] = он-ему-приказал
несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

მინდა მსგავსი ჩემი სახე დამიხატო

მ-ი-ნდ-ა [m-i-nd-a] я-хочу-его (инверсия!)  = хочу  < *n-

(спряж. в наст.вр.: მ-ი-ნდ-ა,  გ-ი-ნდ-ა,  უ-ნდ-ა;  გვ-ი-ნდ-ა,  გ-ი-ნდ-ა-თ,  უ-ნდ-ა-თ)

მსგავსი [msgavsi] похожий
ჩემი [ch emi] мой
სახე [sa kh e] лицо; облик..

და-მ-ი-ხატ-ო [da-m-i-kh a t'-o] : optative 2sg. 1sg. : "чтобы ты мне нарисовал"  < см.в.

მინდა მსგავსი ჩემი სახე დამიხატო
[minda  msgavsi  ch emi  sa kh e  dami kh a t' o]
= Я-хочу похожий мой лицо чтобы-ты-мне-нарисовал
= Желаю, чтобы ты написал мой портрет, похожий на меня
несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

обалденный язык; а текст местами на старо-грузинском, по-моему :D
несколько тысяч языков исчезнет уже в XXI столетии :(

>>> нас объединяет любовь к языкам <<<

Offline Chkoni

 • Posts: 280
обалденный язык; а текст местами на старо-грузинском, по-моему :D
Это ранний новогрузинский :)

მხატვარი [m kh a t' vari] : живописец, художник = მ-ხატვ-არ-ი [m-kh a t' v-ar-i] < ხატვ-ა¹ рисовать, писать картину
*m- : префикс причастий
*r- : быть ?

¹ ~ ხატ-ი [kh a t'-i] икона, образ:

Quote
ხატი (არაბ.: ხაზი, ნაწერი), ქრისტიანულ რელიგიაში იესო ქრისტეს, ღვთისმშობლის, მოციქულების და წმინდანების ფერწერული ან რელიეფური გამოსახულება.
< خَطّ

ср.:

მ-კვლევ-არ-ი [m-k' vlev-ar-i] исследователь  < ვ-ი-კვლევ [v-i-k' vlev] я исследую
მ-წერ-ა-ი [m-ts' er-al-i] (диссимиляция! : რ > ლ)  писатель  < ვ-წერ [v-ts' er] я пишу
მ-...-არ- "м-...-ар" циркумфикс образующий причастия настоящего времени действительного залога.
ხატ-ვ-ა "хат-в-а": рисовать
ხატ- "хат-": корень
-ვ "-в": рефлекс знака темы -ავ "-ав". В полном виде встречается в формах I и III серий. Напр. ხატ-ავ "хат-ав" (рисуешь), და-გ-ი-ხატ-ავ-ს "да-г-и-хат-ав-с" (видно ты нарисовал) и.т.п.
-ა "-а": суффикс для образования начальных форм глаголов.

ხატ-ვ-ა "хат-в-а" (рисовать) > -ხატ-ვ-არ-ი "м-хат-в-ар-и" (художник)
კვლ-ევ-ა "квл-ев-а" (исследовать) > -კვლ-ევ-არ-ი "м-квл-ев-ар-и" (исследователь). -ევ "-ев" знак темы.
წერ-ა "ц'ер-а" (писать) > -წერ-ალ-ი "м-ц'ер-ал-и" (писатель). У этого глагола нет знака темы.

Суффикс -არ "-ар" не связан с глагольным корнем რ- "р-" (быть).

Offline Rafiki

 • Posts: 874
ველზე ია ამოვიდა,
მიიხედა, მოიხედა;
მწყურიაო, - ჩუმადა თქვა,
დაძახება ვერ გაბედა.

На поле фиалка взошла,
По сторонам посмотрела.
"Хочу пить!" - сказала она,
Но позвать  не посмела.

Кстати, а к чему здесь тире (прочерк?)?

Offline Tibaren

 • Global Moderator
 • *
 • Posts: 9405
 • Gender: Male
Передача прямой речи, как и в русском переводе.
მწყურიაო, - ჩუმადა თქვა
"Хочу пить", - тихо сказала
Hizkuntza aldian hibaian zehar hibia da (c)

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: