Author Topic: Преславская надпись (дубль 2)  (Read 5965 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Rachtyrgin

 • Posts: 1060
 • Gender: Male
Глазам своим не верю - Петър Добрев?
Всякому остановленному фашисту для захвата его в плен можешь еще крикнуть:
«Хэндэ хох!» (Руки вверх!)
«Вафи хинлеги!» (Бросай оружие!)
«Абгезэсен!» (Слезай! — С машины, с лошади, с повозки.)
Если фашист не сразу исполняет твое приказание, крикни грознее и добавь:
«Бай флухтфэрзух вирт гэшози!» (Побежишь — буду стрелять!)
А. Афанасьев. В помощь партизану. Москва, 1942 г.

Offline проф. Добрев

 • Posts: 15
 • Gender: Male
 • www.bolgnames.com
Глазам своим не верю - Петър Добрев?
Нет, тюрколог Иван Добрев: http://bolgnames.com

Мой новейший перевод:
http://bolgnames.com/Images/Osmanids_2.1.pdf
http://bolgnames.com/Images/Xiongnu.pdf
Болгары шли во главе Великого Переселения Народов;
именно они являются первопричиной воздвижения Великой Китайской Стены;
подготовили гибели и участвовали в свержении Римской Империи,
а таким образом и в свержении рабовладельческого строя и установления
феодального строя в истории всемирного человечества.

Offline Rachtyrgin

 • Posts: 1060
 • Gender: Male
тюрколог Иван Добрев: http://bolgnames.com

Добро пожаловать, профессор Добрев!
Всякому остановленному фашисту для захвата его в плен можешь еще крикнуть:
«Хэндэ хох!» (Руки вверх!)
«Вафи хинлеги!» (Бросай оружие!)
«Абгезэсен!» (Слезай! — С машины, с лошади, с повозки.)
Если фашист не сразу исполняет твое приказание, крикни грознее и добавь:
«Бай флухтфэрзух вирт гэшози!» (Побежишь — буду стрелять!)
А. Афанасьев. В помощь партизану. Москва, 1942 г.

Offline проф. Добрев

 • Posts: 15
 • Gender: Male
 • www.bolgnames.com
тюрколог Иван Добрев: http://bolgnames.com
Добро пожаловать, профессор Добрев!
Спасибо, надеюсь на корректно-пользотворное сотрудничество.
Болгары шли во главе Великого Переселения Народов;
именно они являются первопричиной воздвижения Великой Китайской Стены;
подготовили гибели и участвовали в свержении Римской Империи,
а таким образом и в свержении рабовладельческого строя и установления
феодального строя в истории всемирного человечества.

Offline muarrih

 • Newbie
 • Posts: 2
перс. джебе “ризница”

Нет в персидском языке такого слова. Да и весь перевод притянут за уши.

Offline Agabazar

 • Posts: 3573
 • Gender: Male
ζω(α)π- "ударяй, умножай", ср. с чув. çуп- "бить", тюрк. čap id.
Вообще-то в чувашском два подобных глагола
Çуп-  https://ru.glosbe.com/cv/ru/çуп
Çап-  https://ru.glosbe.com/cv/ru/çап

Offline проф. Добрев

 • Posts: 15
 • Gender: Male
 • www.bolgnames.com
Прошу еще раз поучаствовать в разборе Преславской надписи.

Последняя редакция моего перевода:

ПРЕСЛАВСКИЯТ НАДПИС

Военно-инвентарният Преславски Надпис представлява по същество най-обикновен складов опис, поставен пред помещението, в което е прибрано и складирано снаряжението или на разформирована част от разгромената от хан Крум аварска войска, или пък най-вероятно, на българи, загинали в някоя от битките с ромеите.

Задачата по прибирането и съхраняването на това снаряжение лично хан Крум възлага най-напред на своя стар боен другар и приятел още от своя отвъддунавски период в Аварския Хаганат и настоящ ичергу-боил, т.е. министър-председател(?), славянина по произход Житкой и на главнокомандващия войската му Туртуна, който работи по случая заедно с жупана, областния управител на Преславска област.

Всички тези длъжностни лица трябва не само да организират и ръководят събирането и прибирането на снаряжението, но и да отговарят за него впоследствие. Именно поради това на описа поотделно се изписват и техните имена или длъжности, а самото имущество се прибира и подрежда не единствено според това кое откъде идва, но и на кого точно е заведено, за да може впоследствие и да се проверява и преброява:
ZHTKWH HTZHРГWY BOYΛE

Житкой ичиргю-бойле - съвр. Живко, а за -ой вж. Батой, Благой; втората съставка е със старобългарски зват.п., по този начин са записвани български имена и в османотурските регистри.

Изобщо не е по-друг въпросът, както ще се види по-долу, че такъв падеж има и в тюркските езици изобщо и в прабългарския език в частност. От всички славянски езици, само българският има такъв, но сравни и изгласа на Чръгобиля (Мостич), така че може да се окаже, че тук всъщност става дума и за заета морфология?!

XWMΣXH KYПE : YNE: 455
Хумши кюпе “мека ризница“ - думата кюпе безспорно е индоиранизъм, има фонетико-семантически почти тъждествен паралел в индийските езици, но вж. и перс. джебе “ризница”, фонетичните разлики в началния звук при което безспорно са резултат от действието още по време на иранския праезик на много стар фонетичен закон, повече следи от който пазят източноиранските памирски езици.

Не ми изглежда коректно-обектно оправдано и обосновано подвеждането на хумши към юмшан/джавшан (Венедиков), което според мене си е чист иранизъм във волгоболгарския език, а от тук е преминало и в руския език.

Струва ми се, че тази дума е собствено дунавскоболгарският паралел на чув. çемçе, тур. yumuşak “мек”, като чрез въпросната гръцка буква е предаден зв. ш, вж. безспорно прабългарското по произход бълг. диал. шпаня “вид вълна”, както и бълг. диал. шарап-таш "изписан камък" (СевИзтБълг) [ЭСТЯз-ж-й, 125-126, 252-253; Материали по българска диалектология; Калоянов].

TWYΛΣXH : ФM: 540
Тулши “шлем“- думата безспорно е монголска по произход.

EΣTРWГHN KYПE : YKZ: 427
Естрогин кюпе “подплатена ризница“ - тази също така немалка купчина се състои от друг вид ризници, определението на които най-вероятно е персийско по произход прилагателно име, защото там има не само адективен суфикс -гин, но и фонетически близка лексема с подходящо за случая значение.

TWYΛΣXH : WNΔ: 854
Тулши - просто по горепосочените практически съображения шлемовете са подредени на две места, а иначе как ли биха изглеждали 1394 шлема на едно място, но пък и колко ли голямо е това помещение, а съответно и сградата с колонада отпред, която надали се състои само от едно единствено помещение?

TWYРTWYNA ПHΛE ZWПAN
Тоуртоуна пиле Жопан – Тоуртоуна и Жупанът, защото праб. *пиле “и”, а те двамата прибират и отговарят за по-долу изброеното снаряжение.

EΣTРYГHN KYПE : K: 20
Естрогин кюпе - тук бройките са по-малки, очевидно разформированите авари или съответно загиналите в битките са много по-малко.

TWYΛΣXH : M: 40

AΛXAΣH KYПE : A : 1
Алхаши кюпе “халчеста ризница“ - като се има предвид, че бисер води началото си от хамито-семитските езици, но не и от арабския език, защото тъкмо такъв език като че ли и сега няма, никак не е изключено основата на първата дума да е неясно от кой хамито-семитски език със съответствие араб. халка.

XΛWBРHN : A: 1
Хлобрин „ногавица” - при това толкова силно присъствие на славянското в Надписа, тази дума вече е повече от прозрачна и лесно обяснима, като тук най-напред е ликвиднометатезираната форма на севдунболг. *хол “крак/нога”, югозапболг. *кол “същ.” от добре известното (коня) шарколия, където шар “бял”, вж. Шар-Кел - Белая Вежа, но и Шар-планина, а има и Беласица, в съчетание безспорно с прабълг. адективен суфикс -ли, така че *кол-ли “с крака/нозе”, т.е. “(коня) белонога”. Втората съставка безспорно е севернодунавското славянско, но пак западно-южно, съответствие на бълг. -бран от напр. дъждобран, подобно редуване на гласната вж. в украинския език, следователно тук очевидно значението е “кракобран”, т.е. “ногавица”.

По този начин се получава и транскрипцията на Надписа, на основата на която вече се прави и съответният превод:
 
Житкой ичиргю-бойле
Хумши кюпе – 455
Тулши – 540
Естрогин кюпе – 427
Тулши – 854
Тоуртоуна пиле Жопан
Естрогин кюпе – 20
Тулши – 40
Алхаши кюпе – 1
Хлобрин – 1

На ичергу-боила Живко
Меки ризници – 455
Шлемове – 540
Подплатени ризници – 427
Шлемове – 854
На Тоуртоуна и Жупана
Подплатени ризници – 20
Шлемове – 40
Халчести ризници – 1
Ногавици – 1
Болгары шли во главе Великого Переселения Народов;
именно они являются первопричиной воздвижения Великой Китайской Стены;
подготовили гибели и участвовали в свержении Римской Империи,
а таким образом и в свержении рабовладельческого строя и установления
феодального строя в истории всемирного человечества.

Offline SWR

 • Posts: 1596
 • Gender: Male
 • Пӑлхар=пил(ӗк)+хăр(ах) Болгар-"пять частей" юж.хун
TWYΛΣXH : ФM: 540
Тулши “шлем“- думата безспорно е монголска по произход.
Для монголов рано. Они еще не родились.

Тулши - дрова (дагурский)

Online Awwal12

 • Super Moderator
 • *
 • Posts: 53224
 • Gender: Male
ζω(α)π- "ударяй, умножай", ср. с чув. çуп- "бить", тюрк. čap id.
Вообще-то в чувашском два подобных глагола
Çуп-  https://ru.glosbe.com/cv/ru/çуп
Çап-  https://ru.glosbe.com/cv/ru/çап
Исконный только первый. Второй - татаризм, здесь его рассматривать заведомо бессмысленно.
Фашиствующий имперец, асексуал и многожёнец, татарофоб, заслуженный функционер РПЦ. Слушает радио "Радонеж" и терпеть не может счастливых людей.

"Да здравствуют ДОЯРКИ!! Потому что доярки - это раса сверхчеловеков. За ними будущее планеты. Они переживут даже атомную войну, потому что доярки вечны, ибо хтоничны. И дадут потомство, которое тоже будет доярами и доярками. Ура, товарищи!.." (c) Awwal12

Offline Rachtyrgin

 • Posts: 1060
 • Gender: Male
Нашел вот такую версию: https://chuvash.org/blogs/comments/1572/2.html
Всякому остановленному фашисту для захвата его в плен можешь еще крикнуть:
«Хэндэ хох!» (Руки вверх!)
«Вафи хинлеги!» (Бросай оружие!)
«Абгезэсен!» (Слезай! — С машины, с лошади, с повозки.)
Если фашист не сразу исполняет твое приказание, крикни грознее и добавь:
«Бай флухтфэрзух вирт гэшози!» (Побежишь — буду стрелять!)
А. Афанасьев. В помощь партизану. Москва, 1942 г.

Offline Agabazar

 • Posts: 3573
 • Gender: Male
ζω(α)π- "ударяй, умножай", ср. с чув. çуп- "бить", тюрк. čap id.
Вообще-то в чувашском два подобных глагола
Çуп-  https://ru.glosbe.com/cv/ru/çуп
Çап-  https://ru.glosbe.com/cv/ru/çап
Исконный только первый. Второй - татаризм, здесь его рассматривать заведомо бессмысленно.
В татарском вроде чаб.
А марийские соответствия на "с".
Там чувашский [ç] даёт [с]. А звук [ч] вроде сохраняется или даёт какой-нибудь другой,  но не [с].
В чувашских заимствованиях из татарского [ч] сохраняется. Например: Чăваш < Чуаш (тат.) (По Н.И.Егорову).
Слово çап в чувашском рифмуется со словом "чап" (слава) < тюрк (татарское —?).
Илĕртÿллĕ мар
Лешĕн  евĕр чап —
Паракана — пар,
Çапакана — çап. (В.Пехил)

Online Awwal12

 • Super Moderator
 • *
 • Posts: 53224
 • Gender: Male
В татарском вроде чаб.
Вы же в курсе, что такое казанско-татарское "ч"?
Фашиствующий имперец, асексуал и многожёнец, татарофоб, заслуженный функционер РПЦ. Слушает радио "Радонеж" и терпеть не может счастливых людей.

"Да здравствуют ДОЯРКИ!! Потому что доярки - это раса сверхчеловеков. За ними будущее планеты. Они переживут даже атомную войну, потому что доярки вечны, ибо хтоничны. И дадут потомство, которое тоже будет доярами и доярками. Ура, товарищи!.." (c) Awwal12

P.S.:
В чувашских заимствованиях из татарского [ч] сохраняется
Всё-таки не хочу вас расстраивать, но в нормальном татарском звука [ч] нет. И вообще аффрикат нет. Татаризмы с "ч" в чувашском - только из мишарского диалекта (либо это вообще не татаризмы, а заимствования из иных тюркских).
Фашиствующий имперец, асексуал и многожёнец, татарофоб, заслуженный функционер РПЦ. Слушает радио "Радонеж" и терпеть не может счастливых людей.

"Да здравствуют ДОЯРКИ!! Потому что доярки - это раса сверхчеловеков. За ними будущее планеты. Они переживут даже атомную войну, потому что доярки вечны, ибо хтоничны. И дадут потомство, которое тоже будет доярами и доярками. Ура, товарищи!.." (c) Awwal12

Offline Agabazar

 • Posts: 3573
 • Gender: Male
А с какого бодуна я должен "расстраиваться"?

Online Awwal12

 • Super Moderator
 • *
 • Posts: 53224
 • Gender: Male
А с какого бодуна я должен "расстраиваться"?
Ну и чудненько.  :yes:
Фашиствующий имперец, асексуал и многожёнец, татарофоб, заслуженный функционер РПЦ. Слушает радио "Радонеж" и терпеть не может счастливых людей.

"Да здравствуют ДОЯРКИ!! Потому что доярки - это раса сверхчеловеков. За ними будущее планеты. Они переживут даже атомную войну, потому что доярки вечны, ибо хтоничны. И дадут потомство, которое тоже будет доярами и доярками. Ура, товарищи!.." (c) Awwal12

Offline SWR

 • Posts: 1596
 • Gender: Male
 • Пӑлхар=пил(ӗк)+хăр(ах) Болгар-"пять частей" юж.хун
Нашел вот такую версию: https://chuvash.org/blogs/comments/1572/2.html
Это ж версия автора топика Жендосо - Лебедева Е.Г.

Например: Чăваш < Чуаш (тат.) (По Н.И.Егорову).
И зачем сюда всякий бред нести...  :no:

Offline Agabazar

 • Posts: 3573
 • Gender: Male
Например: Чăваш < Чуаш (тат.) (По Н.И.Егорову).
И зачем сюда всякий бред нести...  :no:

Идите, скажите об этом уважаемому Николаю Ивановичу Егорову, единственному профессиональному , на сегодняшний день,   учёному-компаративисту  в Чебоксарах.
Зачем на мне отыгрываться?

Хотя бы выясните вначале, откуда это у него вытекает.
С какой стороны вам "мешает" этот "бред"? 

Offline SWR

 • Posts: 1596
 • Gender: Male
 • Пӑлхар=пил(ӗк)+хăр(ах) Болгар-"пять частей" юж.хун
Например: Чăваш < Чуаш (тат.) (По Н.И.Егорову).
И зачем сюда всякий бред нести...  :no:

Идите, скажите об этом уважаемому Николаю Ивановичу Егорову, единственному профессиональному , на сегодняшний день,   учёному-компаративисту  в Чебоксарах.
Зачем на мне отыгрываться?

Хотя бы выясните вначале, откуда это у него вытекает.
С какой стороны вам "мешает" этот "бред"?
Не скажу, даже если буду в Чебоксарах...  :)

Куда денете летописную форму Суваш?  ;)

P.S. Труды не всякого "академика" заслуживают внимания... Закиева вспомните. Не стоят они цититрования. :yes:


Offline Agabazar

 • Posts: 3573
 • Gender: Male
Куда вы денетесь без Николая Ивановича Егорова?
Что вы читали из него? Что вы вообще знаете о нём?

Offline SWR

 • Posts: 1596
 • Gender: Male
 • Пӑлхар=пил(ӗк)+хăр(ах) Болгар-"пять частей" юж.хун
Куда вы денетесь без Николая Ивановича Егорова?
Что вы читали из него? Что вы вообще знаете о нём?
Мне, видимо, повезло... Абсолютно ничегошеньки...  :donno:

Вот этого: Чăваш < Чуаш (тат.) (По Н.И.Егорову)... достаточно, чтобы никогда не читать его труды.  :yes:

Offline Agabazar

 • Posts: 3573
 • Gender: Male
В татарском вроде чаб.
Вы же в курсе, что такое казанско-татарское "ч"?
Какая разница?

Щелевой, мягкий звук. Как и  в чувашском, кстати.

Куда вы денетесь без Николая Ивановича Егорова?
Что вы читали из него? Что вы вообще знаете о нём?
Мне, видимо, повезло... Абсолютно ничегошеньки...  :donno:

Вот этого: Чăваш < Чуаш (тат.) (По Н.И.Егорову)... достаточно, чтобы никогда не читать его труды.  :yes:

Обоснуйте.

Чего вы добиваетесь, ув. SWR,  такими наскоками? Кого хотите удивить?

Offline SWR

 • Posts: 1596
 • Gender: Male
 • Пӑлхар=пил(ӗк)+хăр(ах) Болгар-"пять частей" юж.хун
TWYРTWYNA ПHΛE ZWПAN
А мне слышится:

"Турунове пять Жупан" или "Турунове пяти Жупан".  :what:

где Турун (тюрк. болгарское)  - Тудун (хазарское и аварское).

Типично тюрко-болгарское сочетание слов с обязательным упоминанием числа "пять", как в самом имени Болгар.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: